xs
xsm
sm
md
lg

สกสว. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัย “ตำรวจ” ชูนวัตกรรมตอบโจทย์สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้บริหาร สกสว. เยี่ยมมชม ผลการวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชูแนวคิดวิจัย ตอบโจทย์สังคม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ มากกว่าการวิจัยเก็บไว้บนหิ้ง พร้อมยกระดับการวิจัยสู่นานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ สกสว. เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานการวิจัยและนวัตกรรม ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ได้รับการสสนับสนุนงบประมาณ Fundamental Fund จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ คณะผู้บริหาร นักวิจัย ให้การต้อนรับ และ นำเยี่ยมชมนิทรรศการผลการวิจัยเด่นของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โอกาสนี้ รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล กล่าวว่า สกสว. เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยการจัดทำแผนด้าน ววน. และ จัดสรรงบประมาณ ววน. สนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ ตามแผนด้าน ววน. แก่หน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 แห่ง และงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานตามพันธกิจการพัฒนาประเทศ ทั้ง 188 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ สกสว. จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะสามารถเสริมศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ด้าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานในเชิงลึกที่เห็นผลเชิงรูปธรรม จากผลการวิจัย ทั้ง 28 โครงการ ที่ได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อขอคำแนะนำ และข้อชี้แนะ กับผู้รับทุนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักวิจัย และ ผู้รับทุนได้นำไปพัฒนาโครงการวิจัย และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแบบผลสัมฤทธิ์ โดยส่วนตัวเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรด้านการวิจัยขอหน่วยงานตำรวจพัฒนาศักยภาพมากขึ้น สามารถนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทันต่อสถานการณ์ และอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความผาสุกต่อประชาชน

อย่างไรก็ดี การดำเนินการด้านการวิจัย โดยการสนับสนุนของกองทุน ววน. เป็นการสนับสนุนโยบายรัฐบาล อีกทางหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาของสังคม ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำสู่การสร้างความน่าเชื่อถือ ความศรัทธา ต่อกระบวนการยุติธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นมืออาชีพ

ขณะที่ พล.ต.ท. เสนิต สำราญสำรวจกิจ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ปรับแผนการวิจัยครั้งใหญ่ ที่มุ่งเน้นการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ มากกว่าการวิจัยที่ทำแล้วถูกเก็บไว้บนหิ้ง เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย และ นวัตกรรมตำรวจ เพื่อความปลอกภัยสาธารณะ ที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากโครงการไปใช้ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ กรวยยางจราจรไฮเทค การบริหารจัดการจราจร รวมถึงกฎกติกาการขับขี่ปลอดภัย

นอกจากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังสามารถสร้างนักวิจัยที่เป็นบุคลากรวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 28 คน อีกทั้งยังได้นำเสนอผลงานระดับชาติ จำนวน 2 ผล งาน และ ได้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ 3 ครั้ง คือ ที่ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีการสนับสนุนดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัย ที่สำคัญเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และ สังคมได้อย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น