xs
xsm
sm
md
lg

วว. รับใบอนุญาตนิติบุคคลมาตรา 11 เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของไทย ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของไทย ที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลมาตรา 11 เพื่อให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และดำเนินการด้านความปลอดภัย

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติ นอกจากบทบาทในงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แล้ว วว. ยังมีบทบาทในงานวิศวกรรมของประเทศ โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายให้กับสภาวิศวกร รับทุนจัดทำร่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพทางวิศวกรรม และเปิดฝึกอบรมด้านวิศวกรรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยสามารถให้หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) แก่ผู้เข้าอบรมที่เป็นวิศวกร สามารถนำไปใช้ประกอบผลงานในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นอกจากนี้ วว. ยังเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลตามมาตรา 11 ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ 121


“งานวิศวกรรมต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เป็นงานที่รวมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ วว. มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมแกร่งให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศ ยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งการปฏิบัติตามมาตรา 11 จะมีการทดสอบตามวาระ ทำให้นายจ้างทราบสภาพปัจจุบันของปั้นจั่น/เครื่องจักร/หม้อน้ำ ทำให้สามารถวางแผนเพื่อซ่อมบำรุงได้ก่อนเกิดการชำรุดกะทันหัน (break down) ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ร่วมเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อเวลาการผลิต ตลอดจนเป็นการยกระดับความปลอดภัยในโรงงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับแนวทาง ISO 45001 ทำให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลยิ่งขึ้น” ....  ผู้ว่าการ วว. กล่าว


งานบริการทดสอบ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ที่ วว. ให้บริการทดสอบตามมาตรา 11 มีรายการดังนี้
เครื่องจักร 

1.เครื่องจักรที่ใช้ในงานยกและงานขนย้าย 
2.เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินและงานถนน 
3.เครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต 
4.เครื่องจักรที่ใช้ในงานฐานราก 
5.เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด 
6.เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลาย
7.เครื่องจักรอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
8.เครื่องปั๊มโลหะ 
9.เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ 
10.รถยก 1
1.เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง 
12.รอก 


- ปั้นจั่น

1.การทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ 
2.การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
3.การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอก 
4.การคำนวณทางวิศวกรรมและการทดสอบสำหรับปั้นจั่นที่ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง


- หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน 

1.การออกแบบ การควบคุมการติดตั้งหม้อน้ำ ที่ผ่านการซ่อมหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง 
2.การควบคุมการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานหม้อน้ำ 
3.การทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำประจำปี 
4.การควบคุมการติดตั้งหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 
5.การทดสอบความปลอดภัยหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 
6.การควบคุมการติดตั้งภาชนะรับความดัน 
7.การทดสอบความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับความดัน


งานบริการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแบบมี PDU ในรูปแบบ online , offline และ In-house training อาทิ หลักสูตร 1. การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2. วิทยากรปั้นจั่น และ 3. การวิเคราะห์ความเสียหายทางกลของเครื่องจักร เป็นต้น หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น