xs
xsm
sm
md
lg

วว. จับมือพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตรเด่น เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อเสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย ด้วยมาตรฐานสากล จากองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วย 4 หลักสูตรการอบรมเด่น 


หลักสูตรที่ 1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด GAP ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ถ่ายทอดความรู้โดย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์


หลักสูตรที่ 2
การเลี้ยงจิ้งหรีดตามมาตรฐาน GAP ฉบับประชาชน ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ถ่ายทอดความรู้โดย นายไพศาล ศรีสิทธิเดโช เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเปี่ยมสุข อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยแมลงวันลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดความรู้โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตรที่ 4
มาตรฐาน GAP และอินทรีย์สำหรับพืช ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดความรู้โดย นายธนกฤต โภคากุลวัฒน์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


สถานีวิจัยลำตะคอง วว. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการทดลองทางการเกษตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของ วว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร :  044 - 390107 , 044 - 390150 


กำลังโหลดความคิดเห็น