xs
xsm
sm
md
lg

พิธีมอบรางวัล TMF Media Innovation Awards 2021 โชว์ 12 ผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “Creativity • Sustainability • Future”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีมอบรางวัล “TMF Media Innovation Awards 2021” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด Creativity • Sustainability • Future โชว์ 12 ผลงานสร้างสรรค์ใน 4 สาขานวัตกรรมสื่อ พร้อมคาดหวังเวทีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมสื่อรูปแบบใหม่ เกิดการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานที่มีคุณค่า และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล TMF Media Innovation Awards 2021 เวทีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 โดยระบุว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีการสร้างสรรค์สนับสนุนการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม สนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดเวทีรางวัลฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสื่อรูปแบบใหม่ หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดงานที่มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างผลดีต่อสังคม ทั้งด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คนในสังคมเกิดการรู้เท่าทันสื่อ


ดร.ณฤดี เคียงศิริ ประธานการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์สื่อของประเทศที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ ผู้ผลิตสื่อ หรือผู้ที่สนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อที่ดี ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงการรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อที่ดี สามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์ผลงานนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดการผลิตเนื้อหาในรูปแบบใหม่และเพิ่มเนื้อหาของสื่อที่น่าสนใจ


สำหรับเวที “TMF Media Innovation Awards 2021” มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 รางวัล ประเภทบุคคล ได้แก่ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน : โครงการระบบความเป็นจริงเสมือน (VR) เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กกลุ่มอาการ ออทิสซึม ส่วนประเภทองค์กร ได้แก่ บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด ผลงาน : เพจ มนุษย์ต่างวัย ในส่วนของงานประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Creativity • Sustainability • Future มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสื่อทั้ง 4 ด้าน คือ นวัตกรรมสื่อเพื่อสังคม นวัตกรรมสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และนวัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้เปิดรับผลงานจาก ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป และองค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนกว่า 62 ชิ้น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล จากสาขานวัตกรรมสื่อเพื่อสังคม จำนวน 7 รางวัล สาขานวัตกรรมสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รางวัล และ สาขานวัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่


สาขา นวัตกรรมสื่อเพื่อสังคม1) รางวัลรองชนะเลิศ : ประเภท บุคคลทั่วไป (มือสมัครเล่น)
คุณทัทยา อนุสสรราชกิจ (ผลงาน : ยากจังตอบไม่ได้)
2) รางวัลชนะเลิศ : ประเภท บุคคลทั่วไป (มืออาชีพ)
คุณฐานชน จันทร์เรือง (ผลงาน : ผีหมุ่นอุ้ยปุ้ย)
3) รางวัลรองชนะเลิศ : ประเภท องค์กร (ขนาดใหญ่)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (ผลงาน : เอไอเอส อุ่นใจไซเบอร์ - Stop Cyberbullying Day 2021)
4) รางวัลชนะเลิศ : ประเภท องค์กร (ขนาดใหญ่)
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บมจ.อสมท. (ผลงาน : ค่ายนักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร Virtual Camp)
5) รางวัลชนะเลิศ : ประเภท องค์กร (ขนาดกลาง)
บริษัท นันยาง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ผลงาน : นันยาง รุ่นใหญ่ ไม่บูลลี่)
6) รางวัลรองชนะเลิศ : ประเภท องค์กร (ขนาดเล็ก)
บริษัท ทูลมอโร จำกัด (ผลงาน : หัวอกคนเป็นลูก… แล้วแม่จะเข้าใจ จัดการลูกได้เลยครู เอาให้หนัก)
7) รางวัลชนะเลิศ : ประเภท องค์กร (ขนาดเล็ก)
บริษัท ทูลมอโร จำกัด (ผลงาน : ไม่ใช่เรื่องของเด็ก)

สาขา นวัตกรรมสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม
8) รางวัลชนะเลิศ : ประเภท องค์กร (ขนาดใหญ่)
Thai PBS (ผลงาน : The Visual คนกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอจริงหรือ?)
9) รางวัลชนะเลิศ : ประเภท องค์กร (ขนาดเล็ก)
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง (ผลงาน : ปลวกไปต่อ)

สาขา นวัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
10) รางวัลรองชนะเลิศ : ประเภท บุคคลทั่วไป (มือสมัครเล่น)
คุณเชวง ไชยวรรณ (ผลงาน : Saw Klee)

“การจัดเวทีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เกิดการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานที่มีคุณค่า สร้างผลดีต่อสังคม ทั้งทางด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคม ทำให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางต่อไป” ดร.ณฤดี เคียงศิริ ประธานการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


กำลังโหลดความคิดเห็น