xs
xsm
sm
md
lg

“กอช. ร่วมมือ เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบบริการสมาชิกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสนับสนุนระบบบริการแก่สมาชิก รวมถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ สอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย

 การลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก   นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

         

 


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กอช. และ เนคเทค สวทช. ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มาพัฒนาสนับสนุนระบบการให้บริการ การจัดการข้อมูลด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพ และเห็นผลจริง ซึ่งการขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการนั้น ต้องการความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ และการบริการสาธารณะให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและปลอดภัย สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ รวมถึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะ “Digital Literacy” ที่ทุกคนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ดูแลด้านการออมเพื่อการชราภาพของประชาชนให้ทั่วถึง มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ และอยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ ที่มีอยู่ 21 ล้านคน ให้ได้มีโอกาสรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ


การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงในวัยเกษียณ ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ สามารถรับบำนาญในยามเกษียณได้เช่นเดียวกัน เมื่อเริ่มต้นวางแผนการออมเงินกับ กอช. ได้รับสิทธิประโยชน์จากการออมเพิ่มถึง 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

• ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ต่อปี

• ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท ต่อปี • ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออม โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท ต่อปี

ต่อที่ 2 ผลตอบแทนของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กอช. และ เนคเทค สวทช. จะร่วมกันบูรณาการงานพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ สมาชิก และตัวแทน กอช. ให้ได้รับบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ระบบการจัดการข้อมูลของ กอช. ได้รับการพัฒนาดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนได้เข้าสู่ระบบการออมเพื่อยามเกษียณผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบ อาทิ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก เพื่อให้สมาชิกสามารถรับข้อมูลข่าวสาร และคำนวณบำนาญเพื่ออนาคตได้ด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ สมัคร ส่งเงินออมสะสมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย ให้เข้าถึงการออมเงินง่ายแค่ปลายนิ้ว ซึ่ง กอช. พร้อมสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ สวทช. ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มุ่งมั่นนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูง เปรียบเสมือนทำหน้าที่เป็น “เครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ” มีนโยบายทำงานแบบมุ่งเป้าที่เรียกว่า Targeted Output Profile หรือ TOP ภายใต้เทคโนโลยีหลัก 8 ด้าน เพื่อให้สามารถผลักดันเทคโนโลยีและผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ได้แก่ 1)ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (Thai Supercomputer Center : ThaiSC) 2)ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) 3)ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center : TMEC)

สำหรับการดำเนินงานหลักภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เนคเทค สวทช. ได้นำเสนอเทคโนโลยี AI Chatbot เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มความสามารถของระบบถาม-ตอบของ กอช. ไปสู่ระบบถาม-ตอบแบบอัตโนมัติ โดยเพิ่มเติมความสามารถของระบบให้ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย อำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของ กอช. ทั้งผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ผู้เป็นเป็นสมาชิกอยู่แล้ว และตัวแทน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในการพูดคุย ส่งข้อความโต้ตอบอัตโนมัติ ผ่านทาง Line Application บนมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น

• ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก สามารถตรวจสอบสิทธิการสมัคร ประเมินยอดบำนาญและเงินออมและข้อมูลคำถามที่พบบ่อย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันที

• ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ก็จะสามารถใช้งานได้เสมือน Application ธนาคาร พิมพ์เสร็จ สอบถามสิทธิประโยชน์ รวมถึงบริการ ได้ด้วยตนเอง

• ตัวแทนของกอช. มีระบบการประชาสัมพันธ์แจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อช้ในการกระตุ้นสมาชิกในการออมได้

นอกจากนี้ เนคเทค สวทช. ยังมีบริการด้านวิชาการ ต้องการคำปรึกษา หรือนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Open Data, AI ที่จะเป็นประโยชน์อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น