xs
xsm
sm
md
lg

จับมือจีนร่วมพัฒนาใต้กองทุนแม่โขง-ล้านช้าง ประเดิมงานวิจัยพยาธิใบไม้ตับ-อาหารไม่ปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม (ด้านซ้าย) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความแม่โขง-ล้านช้าง กับนายหลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
อว.ร่วมมือรัฐบาลจีนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง สนับสนุนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมของประเทศในอนุภูมิภาค และเพื่อสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคต ประเดิมงานวิจัยพยาธิใบไม้ตับ-อาหารไม่ปลอดภัย โดย มข.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความแม่โขง-ล้านช้าง กับ นาย หลี่ว์ เจี้ยน (H.E. Lu jian) เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจข้างต้น มีวัตถึประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริการจัดการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีน ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ได้นำเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ Mekong Liver Fluke Control Initiative ดำเนินโครงการโดยคณะแพทย์ศาสตร์ มข. โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ใน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน ไทย ลาว และเวียดนาม และ 2. โครงการ Early Detection of Unsafe food by risk-based Program ดำเนินโครงการโดยคณะเภสัชศาสตร์ มข. ในการอบรมด้านการคัดกรองอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องการแยกแยะ ด้วยความเสี่ยงให้กับยุคลากร ด้านสาธารณสุขจากประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน ไทย ลาว และเวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation Special Fund) เป็นกองทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจีน ภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง - ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 6 ประเทศ สมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนุภูมิภาค และเพื่อสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อประเทศสมาชิก โดยทุนดังกล่าวจะสนับสนุนการดำเนินโครงการในสาขาที่กรอบความร่วมมือ MLC ให้ความสำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ การเพิ่มศักยภาพการผลิต การเกษตร ทรัพยากรณ์มนุษย์ และสุขภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...