xs
xsm
sm
md
lg

วช.รับมอบภารกิจทุน คปก.จาก สกสว. พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนวิจัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. (ซ้าย) และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ วช. (ขวา)
วช. - สกสว. ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการดำเนินการส่วนของภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และ 21 รวม 448 ทุน ในวันที่ 24 ต.ค.62 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ย้ำพร้อมจับมือผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกันสร้างโจทย์และกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีฐานะเป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจสำคัญด้านการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ จากบทบาทดังกล่าว วช. จึงได้ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายประเด็นสำคัญของประเทศ


"หนี่งในประเด็นที่สำคัญ คือการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการตอบโจทย์ เรื่องการ “สร้างคน” สอดคล้องกับ การดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ซึ่งได้จัดตั้งโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) มากว่า 20 ปี โดยสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ และ “สร้างปัญญา” ด้วยการผลิต ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และยังสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรและระบบบัณฑิตศึกษา ตลอดจนระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย"


อีกทั้งทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยกับสถาบันต่างประเทศทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบัน คปก. รุ่นที่ 22 และ วช. ได้ดำเนินการรับโอนการบริหารจัดการ ทุน คปก. รุ่นที่ 22 แล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เรื่องการสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมโยงและ ความเข้มแข็งทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งประเทศ


วช. และ สกสว. ได้ร่วมมือดำเนินการส่วนของภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 จำนวน 227 ทุน และรุ่นที่ 21 จำนวน 221 ทุน จาก สกสว. ที่ส่งมอบให้ วช. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ 21 รวม 448 ทุน ต่อไป “อย่างไร้รอยต่อ” โดย วช. และ สกสว. ย้ำพร้อมจับมือ ผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกันสร้างโจทย์และกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประเทศต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเตรียมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.การสร้างและพัฒนาคน 2.การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และ 3.การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

กำลังโหลดความคิดเห็น