xs
xsm
sm
md
lg

วว.ช่วยเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ “ทุเรียนใต้”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วย วทน. สัญจรภูมิภาค พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ “ทุเรียน” ภาคใต้

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัญจรภูมิภาค “โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ (ทุเรียน)” ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัตกรรม (อว.) บูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายใต้ โครงการ “การพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ InnoAgri”

ทั้งนี้ ได้รับความมือร่วมจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานพันธมิตร โดยนำ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิม (Traditional Farming) ซึ่งใช้แรงงานเป็นหลัก ไปสู่การพัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart Farming) มุ่งเน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โ

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการ InnoAgri กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ของโครงการนั้นมุ่งเน้นพืชหลักของไทยใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ไม้ดอกไม้ประดับ” จังหวัดเลย 2.ภาคเหนือ “กล้วยไข่” ในจังหวัดกำแพงเพชร และ 3. ภาคใต้ “ทุเรียน” ในจังหวัดชุมพร ล่าสุดระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,350 ราย

“การจัดกิจกรรมดังกล่าว วว. มุ่งเน้นให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานพันธมิตร เกษตรกรต้นแบบ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียนเทคโนโลยี เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดคุณภาพสูง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากทุเรียน การเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนด้วยนวัตกรรม เป็นต้น อันเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอดเป็นธุรกิจให้กับเกษตรกร”กำลังโหลดความคิดเห็น...