xs
xsm
sm
md
lg

จิสด้า-มหิดลผลักดันการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีอวกาศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จิสด้า จับมือ มหิดลผลักดันการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

การร่วมลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา การวิจัยและด้านการบริการวิชาการในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า จิสด้าและมหาวิทยาลัยมหิดลต้องการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำมาดำเนินงานและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

"อีกทั้งยังจะนำไปสู่การร่วมกันวิจัยเพื่อพัฒนาระบบนำทางด้วยดาวเทียม หรือ GNSS ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการติดตามเฝ้าระวังที่มีความเกี่ยวข้องทางการแพทย์รวมถึงด้านประชากร กระบวนการยุติธรรมและอาชญวิทยา การบริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในภูมิภาคและท้องถิ่นร่วมกันในด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ"

ทางด้าน ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยต้องการบูรณาการระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าบิ๊กดาต้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health รวมทั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ Health GIS ของประเทศไทยเข้าด้วยกัน

"นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ โดยดำเนินความร่วมมือด้านบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะคู่ขนาน Dual Education Personal ซึ่งมีบุคลากรหลักจากมหาวิทยาลัยร่วมกับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากจิสด้า ร่วมกันทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์" ศ.นพ.บรรจงฯ กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...