xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าการ วว. คนใหม่ ตั้งเป้าเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ SMEs - OTOP

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
กระทรวงวิทย์แต่งตั้ง “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ วว. คนใหม่ โชว์วิสัยทัศน์มุ่งเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ประชาชน ด้วย วทน.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคำแนะนำของ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบแต่งตั้ง “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม เป็น ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คนปัจจุบัน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวัสดุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท (Ceramics Sci. & Engineering), Rutgers University, USA. และระดับปริญญาเอก (Ceramics Sci. & Engineering), Rutgers University, USA.

ดร.ชุติมาฯ ได้ดำรงตำแหน่งใน วว. ตั้งแต่เป็นนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร ดูแลงานในสายสนับสนุนต่างๆ ตั้งแต่งานบริหารบุคลากร งานบริหารความเสี่ยง งานพัฒนาองค์กร งานการเงินและการบัญชี และพัสดุ การรณรงค์ ค่านิยม ล่าสุดดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ดูแลด้านยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมขององค์กร ดูแลงานยุทธศาสตร์วิสาหกิจ งานจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร

ดร.ชุติมาฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ เซรามิก เพียโซอิเล็กทริก อัลตราโซนิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีความรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิจัย งบประมาณ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารการเงินการคลัง การบริหารยุทธศาสตร์ จากไทยแลนด์ 4.0 สู่ TISTR 4.0 ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารองค์กรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน

นอกจากนั้น ดร.ชุติมาฯ ยังผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ รุ่น 56) วิทยาลัยการป้องกันประเทศ ประกาศนียบัตรขั้นสูง กฎหมายและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.รุ่นที่ 11) 2556 ประกาศนียบัตรขั้นสูงนักการบริหารงบประมาณ (นงส. รุ่นที่ 1) สำนักงบประมาณ 2558 ประกาศนียบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557 ประกาศนียบัตรการบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปี 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ ปี 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership succession Program รุ่นที่ 8 จัดโดย IRDP ปี 2560 และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ปี 2561

เมื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติของประเทศไทยนั้น ดร.ชุติมามีทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ วว. เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งให้ วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และ ประชาชน ด้วยการใช้ วทน. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นเครื่องมือในการบริหารการดำเนินงานขององค์กร

“ในฐานะที่ วว. เป็นองค์กรวิจัยพัฒนา ทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กร มุ่งสร้างให้ วว. เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยพัฒนาที่มีผลกระทบสูงต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการทำงานให้ร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ โดยอยู่บนฐานของทรัพยากรชีวภาพ (Bio-based) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน และประชาชนเชิงพื้นที่ (Area based) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำ” ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าว

ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุปว่า ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี นั้น การดำเนินงานของ วว.จะมุ่งนโยบายให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้ วทน. เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งขับเคลื่อนโดยการนำความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ไปสร้างประโยชน์อย่างครบวงจร (Total Solution Provider) พัฒนาเทคโนโลยีที่สนองตามบริบทของผู้ใช้ประโยชน์ (Appropriate technology) และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนเชิงพื้นที่ (Area based) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ดร.ชุติมาฯ ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของ วว. ในการเป็นองค์กรที่เติบโต เปี่ยมด้วยศักยภาพ และพร้อมรับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดสังคมนวัตกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการบูรณาการประสานพลังให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน และรวดเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...