xs
sm
md
lg

9 รางวัลนวัตกรรมจัดตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติ ร.๙ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันนวัตกรรมแห่งชาติ" สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคมกำหนดจัดงาน "วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560" ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม ด้วยการจัดประกวดและมอบ "9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" ดังนี้

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

ในปี 2560 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ซึ่งได้ผลิตหรือคิดค้นผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ เช่น เรืออลูมิเนียมแบบโครงสร้างชิ้นเดียว จากบริษัทโชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม เช่น อุปกรณ์สำหรับครอบชุดการสอดใส่แร่มะเร็งปากมดลูก จากภาครังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

ในปี 2560 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแหล่งชาติ (สนช.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลความสำเร็จให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว โดยมุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต หรือการแปรรูปข้าวไทย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนี้ เช่น Dr. O Anti-aging ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ในผู้อายุ 40 ขึ้นไป ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประเภทอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

3.รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2560 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยพัฒนาความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม อย่างเช่นนวัตกรรม R2GO 4.0 (อาทูโก สี่จุดศูนย์) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็กและขนาดกลาง จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้

ระบบอาทูโก สี่จุดศูนย์สามารถรายงานสถานะคลังสินค้า การเงิน สรุปรายงานการขาย ได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี รวมถึงการจัดการเช็คสถานะจำนวนสินค้าที่นำเข้า และจำหน่ายออก อีกทั้งสามารถควบคุมการทำงานโดยเจ้าของธุรกิจ พนักงานขาย และ พนักงานคลังสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

4. รางวัล Inspirational Innovator

รางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ "ผู้สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกที่ดี" ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย ผ่านการริเริ่มลงมือทำ "โครงการหรือกิจกรรมที่มีความใหม่ในเชิงสร้างสรรค์" (innovation project) ซึ่งความทุ่มเท และเสียสละในการดำเนินงานของ "บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กร" ดังกล่าวสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่ชุมชนและสังคมไทยได้ปฏิบัติตามต่อไป ตัวอย่างผู้ได้รับรางวัล คือ สามารถ สะกวี ผู้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในคาบสมุทรสทิงพระและครัวใบโหนด

5.รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม

ในปี 2560 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบนฐานการออกแบบ โดยผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการผสมผสานกันระหว่างการออกแบบเชิงวิศวกรรมหรืเทคโนโลยีและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ECO product / Medical Design / Food Design / Servive Design ตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ "Lezzon TX 599" Automotive Refinishing Meterial from Recycle PET วัตถุซ่อมแซ่มปิดผิวรถยนต์จากขวดเพท (PET) ที่ใช้แล้ว จากบริษัท ไทยนคร เพ้นท์ แอนด์ คัลเลอร์

6.รางวัล Startup of the year

รางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในปี 2560 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ทางด้านเทคโนโลยี หรือ "เทคสตาร์ทอัพ" โดยการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสตาร์ทอัพ ให้มีศักยภาพทางธุรกิจ

7.รางวัล Total Innovation Management หรือรางวัล "องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม"

สำหรับปี 2560จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการที่มีการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management) ได้เป็นอย่างดีและพร้อมเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและสร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่องค์กรในประเทศ ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท วันทูวัน คอนเทคส์ จำกัด

8.รางวัล UAV Startup

รางวัลนี้จัดขึ้นในปี 2560 เป็นปีแรก โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) รางวัลนี้เป็นโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application เพื่อค้นหาแนวคิดธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนานวัตกรรม "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)" ซึ่งปีนี้มีนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลได้แก่ โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

9.รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

รางวัลนี้จัดขึ้นในปี 2560 เป็นปีแรก โดยความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาทางด้านสังคมโดยใช้หลักธุรกิจเพื่อสังคมที่จะต้องคำนึงถึงการประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบทางการเงินและคุณค่าทางสังคมเพื่อให้เกิดความยังยื่นต่อไป

ทั้งนี้ มีพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งปี 2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 – 19.30 น. ณ ภิรัชฮอลล์ 3 ไบเทค บางนา ซึ่งภายในงานมีทั้งสื่อมวลชล หน่วยงานชั้นนำภาคเอกชนและผู้ที่ได้รับรางวัลรวมถึงผู้ติดตามเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนื่องแน่น

สำหรับวันที่ 5 ตุลาคมนั้นตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อปี 2535 และทรงได้มีพระราชดำรัสแสดงถึงความเป็นนวัตกรรมของ โครงการ แกล้งดิน ที่ไม่มีใครทำมาก่อนและทั้งนี้ได้ทรงพระราชทาน พระราชดำริให้ทำเป็นตำรา คือ คู่มือปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร สำหรับที่จะใช้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอื่นๆ ต่อไป

ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม และให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันนวัตกรรมแห่งชาติ"
กำลังโหลดความคิดเห็น...