xs
sm
md
lg

เปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติน้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการวิจัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

วช.เปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการวิจัย” ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยอีกกว่า 500 ผลงาน ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่ 23-27 ส.ค.60 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัสเวิลด์

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานทั่วประเทศจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" (Thailand Research Expo 2017) โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิม จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการกล่างเปิดงาน ในวันที่ 23 สิงหาคม 60 ณ.ห้องประชุมเวิลด์บอลลูม โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์หลักคือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัย" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสรรค์ และสร้างแรงขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยไปไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิดมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ภายในงานมีการนำเสอผลงานกว่า 500 ผลงาน ใน 7 ประเด็นคือ งานวิจัยด้านความมั่นคง งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสังคม งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข งานวิจัยเพื่อพลังงาน งานวิจัยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งระดับชุมชน องค์กร พานิชณ์ กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้ที่สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ และกิจกรรม Research clinic เป็นการให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย และกิจกรรมประกวดงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ภายในงานนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:00 น. ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพ เซ็นทรัลเวิลด์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ได้ให้ความสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า คุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยการพัฒนาต่อยอด การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งจากการดำเนินการในระยะแรกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการนำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ 45th International Exhibition of Innovation Genneva" ณ นคร เจนีวา จำนวน 2 ผลงานคือผลงาน "ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน" จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ "ระบบแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงโซล่าเซล์ลในโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มเพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟสูงสุด" จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการ ซึ่งความสำเร็จของสองผลงานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผลักดันและยกระดับให้เป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการตอบโจทย์ที่บริษัทเอกชนต้องการที่จะนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์การบริการและกระบวนการผลิต ขณะที่หน่วยงานวิจัยต่างๆ ต้องการงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงและช่วยสร้างความยั่งยืนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งสร้างเครื่อข่ายระหว่างนักวิจัยและภาคธุรกิจ ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆอย่างยั่งยืน

ในขณะนี้ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสีเขียวหรือ Green tech จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่บางจาก ให้ความสำคัญ ทั้งทางด้าน Bio - base (เทคโนโลยีชีวภาพ) และทางด้านพลังงานไฟฟ้าสีเขียว โดยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพื่อที่จะมุ่งมั่นไปสู่ บริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย เพื่อรองรับการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ท้ายนี้ พลอากาศเอกประจิม จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า การร่วมมือด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและเศรษฐกิจ โดยกาสร้างความรู้ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฏีใหม่หรือชิ้นงานใหม่ๆ จากการบูรณาการ และหากนำไปสร้าวมูลค่าในเชิงพานิชย์ได้ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ทั้งด้านตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาให้ผลงานที่เกิดจากงานวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นได้ถูกนำไปพัฒนาปรับปรุงให้นำไปสู่นวัตกรรมก็สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อไป

สำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ครั้งที่ 12 ซึ่งจักระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 60 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัสเวิลด์ กรุงเทพ ผู้ที่สนใจสามารถเจ้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...