xs
xsm
sm
md
lg

โอกาสมาแล้วเปิดบ้านชมแล็บ-งานวิจัยระดับชาติในงาน NAC2017

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สวทช. นำทัพงานวิจัยแสดงใน NAC2017 งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมเปิดบ้านให้ชมห้องปฏิบัิตการระดับชาติ และเปิดมหกรรมรับสมัครงานทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ของประเทศ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-1 เม.ย.60

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นวันที่ 29 มี.ค.- 1 เม.ย.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

ภายในงาน NAC2017 มีการประชุม สัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่สุดของประเทศ

ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การจัดงาน NAC ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 จะมีการประชุมและแสดงผลงานวิจัยของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

"นอกเหนือจากผลงานวิจัยต่างๆ แล้ว ซึ่งในปีนี้ได้ขยายรูปแบบและกิจกรรมเพิ่มเติมตามการเปลี่ยนแปลงของภารกิจของ สวทช. ที่นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังมีผลงานวิจัย สวทช. ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ งานวิจัยที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายของ สวทช. ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ"

ดร.ณรงค์ กล่าวว่า สวทช. ได้รวบรวมผลงานวิจัยเด่นๆ ที่น่าสนใจมาจัดแสดงภายในงานประชุมวิชาการประจำปี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยการจัดแสดงในรูปแบบของการประชุม สัมมนาและนิทรรศการในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยของ สวทช. โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4,000 คน

"สำหรับในปีนี้จะมีการจัดสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ การแสดงผลงานนิทรรศการทั้งที่เป็นผลงานของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 100 ผลงาน การจัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสกับผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย เพื่อเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ในการนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงบริการต่างๆ ของ สวทช. ที่พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร”

ส่วน ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน NAC2017 กล่าวว่า ในการสัมมนาและนิทรรศการในปีนี้จะจัดในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มตามงานวิจัยมุ่งเน้นหลักของ สวทช. ได้แก่ แนวคิดของในหลวง ร.9 เกษตรสมัยใหม่ ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต อาหารเพื่ออนาคต ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ และบริการและการท่องเที่ยว

"ใน 8 กลุ่มหลักนี้จะนำมาจัดแสดงผ่านการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ โดยตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ ในหลวง ร.9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวง ร.9 ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับอาเซียน ประสบการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การพัฒนาสู่ความมั่นคงและความสามารถทางยาในยุคประเทศไทย 4.0”

พร้อมกันนี้ สวทช.ได้แสดงตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ได้แก่

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ไข่ จากโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) และไบโอเทค ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์” และการผลิตแคลเซียมชีวภาพและโปรคอลลาเจนจากเปลือกไข่

บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่“ActivePAK Ultra” พัฒนาขึ้นโดยเอ็มเทค ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ช่วยคงความสด คุณค่า และรสชาติของเห็ดหอมให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 10 วัน พร้อมตอกย้ำจุดยืนโครงการหลวงช่วยสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรชาวดอยภาคเหนือ

ผ้าไม่ถักทอ Nonwovens อีกหนึ่งผลงานของเอ็มเทคที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่

B-10 กับเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ของไทย เอ็มเทคนำเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME จากโครงการร่วมวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ขยายผลในระดับโรงงานสาธิต พร้อมทดสอบใช้จริงกับรถกระบะ เพิ่มความมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579

ชุดตรวจและวิธีการตรวจเบาหวานด้วยชุดตรวจไกลเคตเตดอัลบูมิน จากทีมวิจัยนาโนเทคพัฒนาชุดน้ำยาใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพา มีความแม่นยำสูงใช้ง่ายสะดวกเหมาะกับสถานพยาบาลทุกประเภทสามารถตรวจวัดได้ทุกสองสัปดาห์

ทันระบาด ชุดซอฟต์แวร์ที่เนคเทคพัฒนาขึ้นสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โดยปัจจุบันนำร่องที่โรคไข้เลือดออก

Smart Factory/Maintenance ระบบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ IoT และ Sensor พัฒนาขึ้นโดยทีมเนคเทค

Kid-Bright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นโดยเนคเทคเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play

โดรนแจมเมอร์ ของบริษัท T-Net ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีรบกวนสัญญาณการควบคุมโดรน เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคล หรืออาจใช้โดรนบรรทุกสิ่งผิดกฎหมาย

ส่วน นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงกิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. (NSTDA Open House) ว่า เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและหลากหลายจากศักยภาพของบุคลากรวิจัย และห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของ สวทช.

"ในปีนี้ เปิดให้เยี่ยมชมใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ Smart Farm, Smart Food, Smart Health, Smart Beauty และ Bio-based Economy โดยเป็นการเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและหลากหลายจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของ สวทช. และบริษัทเอกชนชั้นนำที่อยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกว่า 10 บริษัทที่มาร่วมเปิดบ้านในครั้งนี้ด้วย"

นอกจากนี้ นางสุวิภา กล่าวว่ายังมีกิจกรรมพิเศษ NSTDA Open Service Zone ที่มีบุคลากรด้านพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ เช่น สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี 300% โครงการ Startup Voucher

ส่วน ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงงานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) ว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย.60 ว่าเป็นการจัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 อัตรา จาก 120 บริษัทชั้นนำ เช่น บริษัทเบทาโกร จำกัด มหาชน, SCG Chemicals Co., Ltd., บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), Mitr Phol Grop, Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. (HRAP), สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำเรื่องของทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 150 ทุน และพิเศษสุดสำหรับปีนี้ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงาน S&T Job Fairได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของนักวิจัยในห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพการทำงานของนักวิจัยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการเปิดเวทีเสวนาที่จะ ช่วยสร้างความแตกต่างจากคนอื่นและเตรียมความพร้อมในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพ”

ภายในงาน NAC2017 ยังจัดกิจกรรม Food Innovation Service สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความตั้งใจ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถแวะชมและ ช้อปบริการต่างๆ ที่หลากหลายของ สวทช. ไม่ว่าจะเป็นบริการที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตทดสอบตลาด หรือรับจ้างผลิต หน่วยงานรับจ้างและออกแบบผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะบริการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐานและการขึ้นทะเบียนต่างๆ ซึ่งสำคัญมาก นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารด้วย

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac2017 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติ่มโทรศัพท์ 0 2564 8000กำลังโหลดความคิดเห็น...