xs
xsm
sm
md
lg

คนไทยพิทักษ์สิทธิ์ฯ ร้องดีอีปรับปรุงศูนย์ต้านข่าวปลอม พร้อมแก้ไขข้อมูลเท็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ยื่นร้องกระทรวงดีอีปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ต้านข่าวปลอม พร้อมให้แก้ไขข้อมูลที่ระบุว่า อย.แพ้คดีถูกบังคับเปิดเผยข้อมูลไฟเซอร์ เป็นข่าวปลอม เพราะความจริงคือ อย.สหรัฐฯ แพ้คดีที่ศาลเท็กซัส

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Fake News) และแก้ไขข้อมูลเท็จที่ศูนย์ฯ เผยแพร่ โดยมี ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอีเอส ออกมารับเรื่อง ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชน ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

จดหมายเปิดผนึกปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ต้านข่าวปลอมและแก้ไขข้อมูลเท็จที่ศูนย์ฯ เผยแพร่

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. เมื่อศูนย์ต้านข่าวปลอมปล่อยข่าวปลอมซะเอง
๒. คำพิพากษาของศาลมลรัฐเทกซัสคดีเลขที่ 4:21-cv-01058-P

ตามที่ท่านมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ “ศูนย์ต้านข่าวปลอมประเทศไทย” ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้นั้น ปัจจุบันพบว่าแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ ไม่เข้าใจกระบวนการหาความจริง ไม่เข้าใจกาลามสูตร จนเป็นผลให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับสังคม อาทิ การเผยแพร่ข่าวเรื่อง “ข่าวปลอม อย่าแชร์! อย.แพ้คดี หลังไฟเซอร์ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน”(๑) นั้นเป็นการให้ข่าวเท็จ

ทั้งนี้ อย.ที่แพ้คดีมิใช่ อย.ของไทยแต่เป็น FDA องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ที่แพ้คดี โดยองค์กรบุคลากรทางการสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อความโปร่งใส Public Health and Medical Professionals for Transparency(๒) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลของมลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่บริษัทไฟเซอร์ได้ยื่นขออนุญาตใช้ยา “โคเมอร์เนตี” กับ FDA โดยศาลของมลรัฐเทกซัสได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (๓) พิพากษาให้ FDA ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ที่เว็บไซต์ของ องค์กรบุคลากรทางการสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อความโปร่งใส Pfizer 16+ Documents - Public Health and Medical Professionals for Transparency (phmpt.org) (๔) ทั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานโดยอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกว่าสามพันคน โดยมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวแล้วที่ Investigations Archives - DailyClout (๕) ทั้งนี้ รายงานที่มีการเผยแพร่ได้ตีแผ่ความฉ้อฉลกลโกงของบริษัทไฟเซอร์ที่จงใจปกปิดผลข้างเคียงจากยาฉีดโคเมอร์เนตีของตนไว้ โดยกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ได้มอบเอกสารรวบรวมรายงานดังกล่าว “War Room / DailyClout Pfizer Documents Analysis Reports”(๖) ให้ไว้กับกรมควบคุมโรคแล้ว ข้อมูลเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของสาธารณชนในการรับการฉีดวัคซีน mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ การที่ศูนย์ต้านข่าวปลอมในสังกัดของท่าน ให้ข้อมูลเท็จต่อสังคมจึงเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริโภค

จึงขอให้ท่านให้ข่าวแถลงคำขอโทษ และ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลข่าวสารเท็จของท่านโดยด่วน มิเช่นนั้นท่านอาจตกเป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) (๒) ได้

อนึ่ง การดำเนินงานที่ผิดพลาดของศูนย์ต้านข่าวปลอมในสังกัดของท่านแสดงให้ถึงความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงของศูนย์ฯ จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนการแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ใหม่ดังนี้

๑. ยกเลิกการอ้าง “แหล่งข้อมูล” ไม่ว่าจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยให้ความสำคัญกับหลักฐาน ข้อเท็จจริงมากกว่า “คำกล่าวอ้าง” แม้ว่าคำกล่าวอ้างนั้นจะมาจาก “ผู้เชี่ยวชาญ” อันเป็นการดำเนินงานตามหลัก “กาลามสูตร” (๗)

๒. ให้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งสองด้านมิใช่รับฟังข้อมูลแต่เพียงด้านเดียว ทั้งนี้ในกรณีของเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อมูลจากทางกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ได้ที่ https://www.thaipithaksith.com/ (๗)

๓. ไม่ใช้แหล่งข่าวจาก “ผู้กระทำผิด” การถามผู้กระทำความผิดว่าท่านกระทำผิดจริงหรือไม่ ย่อมไม่ใช่วิธีในการหาความจริงที่ดี ในกรณีของวัคซีน หน่วยงานของท่านขอข้อมูลจาก “บริษัทยา” อันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยในเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ซ่อนเร้น” ได้

๔. ให้ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งสองด้านพร้อมทั้งข้อสรุป มิใช่ “ฟันธง” บอกแต่ข้อสรุปแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสนับสนุน “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดสังคมอุดมปัญญา มิใช่สังคม “เผด็จการทางความคิด” ที่รัฐต้องเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเสมอ

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและแถลงข่าวขอโทษประชาชนในความผิดที่หน่วยงานของท่านได้ก่อด้วยจักเป็นพระคุณ
 
กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์

ลิงค์อ้างอิง

(๑) ข่าวปลอม อย่าแชร์! อย. แพ้คดี หลังไฟเซอร์ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน > ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (antifakenewscenter.com) (ลบหน้าเว็บไปแล้ว)
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=24829

(๒)https://phmpt.org/

(๓)https://phmpt.org/pfizer-court-documents/

(๔)https://phmpt.org/pfizer-16-plus-documents/

(๕)https://dailyclout.io/pfizer-and-moderna-reports/

(๖)https://dailyclout.io/product/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports/

(๗)https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=20&A=4930&Z=5092

(๘)https://www.thaipithaksith.com/


กำลังโหลดความคิดเห็น