xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (24 มิ.ย.) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และเลือกผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยมี นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องชฎาแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และเลือกผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สนับสนุนองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ตลอดจนขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 450 คน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นรูปแบบการบรรยาย ให้ความรู้ และการใช้สิทธิเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน สำหรับเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย 1. เรื่อง “ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต และการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” บรรยายโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เรื่อง “หน้าที่และบทบาทของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และสิทธิประโยชน์และการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน” บรรยายโดย นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และ 3. การให้ความรู้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทน โดย นายธนิต ตันบัวคลื่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

สำหรับการเลือกผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยการคัดเลือกจากผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 คน และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 3 คน ซึ่งผู้แทนที่ได้รับคัดเลือก จะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อน การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาเมืองนี้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และพัฒนากลไกการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น