xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ สปส. “บุญสงค์" เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) จ.บุรีรัมย์ สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40 พร้อมเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา

ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม นางสุกิจจา วานิชพงษ์พันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวดวงใจ เธียนชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ พร้อมด้วยผู้ประกันตน เครือข่าย ผู้นำชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ให้รัฐต้องสร้างโอกาส ความเสมอภาค สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงรุก ให้กับคนทำงาน ทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ได้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ให้ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม เพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีพยามชรา ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมให้การคุ้มครองครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศ จำนวน 10,766,649 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 63,439 ราย จากแรงงานนอกระบบในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด จำนวน 514,021 ราย และมีเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 จำนวน 389 ราย


​เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการดำเนินโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระในส่วนภูมิภาค สำหรับรุ่นที่ 3 ครั้งนี้ มีผู้นำเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 ในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงสิทธิที่แรงงานภาคอิสระ และผู้ประกันตนพึ่งจะได้รับ พร้อมนำไปถ่ายทอดให้แรงงานภาคอิสระ ได้ตระหนักถึงการสร้างหลักประกันความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองและครอบครัว ทั้งวัยทำงานและวัยเกษียณ รวมทั้งการพัฒนากลไกกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การขยายการ ให้ความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระ อีกทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการรับสมัครและขึ้นทะเบียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมทั่วไทยของสำนักงานประกันสังคมต่อไป​
กำลังโหลดความคิดเห็น