xs
xsm
sm
md
lg

เลือกตั้ง “กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย” ชุดใหม่ พร้อมแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะจัดการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยชุดใหม่วาระ พ.ศ. 2565-2568 ยืนยันความพร้อมในกระบวนการบริหารจัดการด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม
วันนี้ (25 มี.ค.) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายวรินทร์ เทียมจรัส ประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมด้วย นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ แทนประธานคณะทำงานเลือกกรรมการ นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและจริยธรรม แทนประธานคณะทำงานเลือกตั้งกรรมการ นางอิศยาภรณ์ ใจดี ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ ร่วมแถลงข่าว เกี่ยวกับการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการการสภาการแพทย์แผนไทยชุดใหม่ ว่า ตามที่คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยชุดเดิม ได้หมดวาระลง จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยชุดใหม่ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นกลาง จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกและการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ฯชุดใหญ่ ซึ่งมีนายวรินทร์ เทียมจรัส เป็นประธาน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่ม 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานการเลือกกรรมการ คณะทำงานการเลือกตั้งกรรมการ และคณะประชาสัมพันธ์

สำหรับคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย มีจำนวน 34 คน ทำหน้าที่ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้ง 5 ด้านคือ เวชกรรมไทย. เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย และอีกกลุ่มคือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 5 คน ตามมาตรา 15(1) ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่วนจำนวนที่เหลือจะมาจากการเลือกกันเองตามมาตร 15 (2)(3)(4) โดยเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มีผู้สมัครจำนวน 13 สถาบัน สมาคมและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย มีผู้สมัครจำนวน 11 องค์กร และสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยและสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการรับรอง มีผู้สมัครจำนวน 7 คน แต่ละกลุ่ม จะทำการเลือกผู้แทนกันเองในวันที่19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่วนตามมาตรา 15 (5) กรรมการกลุ่มนี้จะมาจากผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร ของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 105 คน (สมัครทีม 5 ทีม) (สมัครอิสระ 21 คน) กลุ่มนี้หากได้รับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย จะทำการคัดเลือกจากบุคคลตาม มาตรา 15(5) เป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนต่อไป

“กระบวนการเลือกตั้งของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมาตรา 15(5) กลุ่มนี้ จะเป็นการเลือกตั้งโดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ทั้งหมด โดยกรรมการเลือกตั้งจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปตามที่อยู่ของสมาชิกในฐานทะเบียนข้อมูลที่ให้ไว้กับสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อได้รับแล้วให้ลงคะแนนและส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายัง ตู้ ปณ.หลักสี่ สมาชิกควรส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อให้บัตรเลือกตั้งจากทั่วประเทศมาถึง ไปรษณีย์หลักสี่ทันวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. ซี่งจะเป็นเวลาสิ้นสุดการปิดรับบัตรเลือกตั้ง การใช้บริการที่ไปรษณีย์ดำเนินการได้ทั้งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือส่งผ่านตู้ ไปรษณีย์ที่ท่านสะดวกโดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ จะมีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในวันที่ 1 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
กำลังโหลดความคิดเห็น