xs
xsm
sm
md
lg

5 หน่วยงาน MOU นำตำรับยากัญชาแผนไทยไปใช้ในสภานพยาบาลเอกชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมแพทย์แผนไทยฯ MOU 4 หน่วยงาน นำตำรับยากัญชาแพทย์แผนไทยไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชน
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กทม. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายจักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกัญชาทางการแพทย์เพื่อใช้ในสถานพยาบาลเอกชน

นพ.ขวัญชัย กล่าวว่า นโยบายกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา นอกจากสนับสนุนให้มีคุณค่าทางการแพทย์แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และใช้เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำให้เกิดประโชน์ต่อการสร้างงาน สร้างเงิน ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ ช่วยทั้งในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมถึงการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขาย และการตลาด เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เกิดการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และจากการยกระดับกัญชา ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปี 2564 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ในประเทศ มีมูลค่าสูงกว่า 7 พันล้านบาท แต่ประเด็นของสถานพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับให้บริการผู้ป่วย

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และสร้าง โอกาสการเข้าถึงตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย จึงเกิดความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการ นำผลิตภัณฑ์ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชน โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโครงการ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด สนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทยและนำไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนวัตถุดิบกัญชาสำหรับนำไปผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดตาม เก็บข้อมูล และประเมินผลการใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลเอกชน


กำลังโหลดความคิดเห็น