xs
xsm
sm
md
lg

Starfish Education มอบกล่องเรียนรู้ Learning Box โรงเรียนนำร่อง 11 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Starfish Education มอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box จำนวน 330 กล่องให้กับโรงเรียนนำร่อง 11 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับมอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education และทีมผู้บริหาร ได้มอบกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ให้กับโรงเรียนนำร่อง 11 โรงเรียนทั่วประเทศ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ 30 กล่อง รวมทั้งสิ้น 330 กล่อง มูลค่ากว่าสามแสนบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบ

สำหรับกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ที่ Starfish Education ได้มอบให้กับ 11 โรงเรียนนำร่องนี้ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้น ที่มุ่งหวังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูความรู้ถดถอย โดยเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง Starfish Education กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ โรงเรียนนำร่อง 11 โรงเรียนทั่วประเทศ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกเหนือจากการมอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box แล้ว Starfish Education ยังได้ประสานความร่วมมือทำงานเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการวัดภาวะความรู้ถดถอยและทำงานร่วมกับทีมศึกษานิเทศก์ , การจัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับ Learning Loss, การออกแบบการสอนผ่าน Learning Box และ นวัตกรรม3R ฉบับบ้านปลาดาว (ภาษาไทย คณิตศาสตร์) เพื่อให้ครูแกนนำจาก 11 โรงเรียนนำร่อง พร้อมแผนการจัด PLC และถอดความรู้เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ Learning Box ได้ถูกนำไปใช้แล้วในโรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของ Starfish Education เพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการฟื้นฟูความรู้ถดถอย (Learning Loss & Education Recovery) ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ จากทั่วประเทศ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า “ตามที่กรมฯ มีนโยบายดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะถดถอยทางความรู้ของในนักเรียน ให้มีสมรรนถะในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเกิดเป็นพันธกิจร่วมกันกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือการจัดนวัตกรรมการศึกษา โดยมีการทำงานร่วมกัน 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ซึ่งรวมไปถึง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คุณครูในกลุ่มเป้าหมายได้นำชุดการเรียนรู้ (Learning box) ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และระยะที่ 3 คือการออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้ (Learning Box)

ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หวังว่าการร่วมภารกิจในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือ ฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของนักเรียนและสามารถนำผลการประเมินมากำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต หากไม่สามารถสอนแบบปกติได้”
กำลังโหลดความคิดเห็น