xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศรายงานผลตรวจโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (26 ต.ค.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และ สักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปสช. กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กำหนดมาตรการบริหารจัดการให้ตรงกับความรุนแรงของปัญหา วางมาตรการป้องกันควบคุมโรค สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลทั้งในหน่วยบริการหรือกักตัวที่บ้าน และชุมชน รวมถึงการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้ไปจัดทำรายงานสรุปข้อมูล (Dashboard) ให้เป็นปัจจุบัน ทันเวลา ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกำกับ ติดตามสถานการณ์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่างๆ ในส่วนที่รับผิดชอบ ตลอดจนกำกับติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขหรือค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ประโยชน์ทางการบูรณาการสาธารณสุขต่อไปนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


กำลังโหลดความคิดเห็น