xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริให้วัดตั้ง “โรงทาน-รพ.สนาม” ช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทาน-โรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19


วันนี้ (4 พ.ค.) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ 2/2564 เรื่อง ประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน

ระบุเนื้อหาว่า ด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้นอีกระลอก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างกว้างขวาง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามข่าวสารมาโดยตลอด พร้อมประทานพระดำริ ว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้ จึงขอให้คณะสงฆ์และวัดที่มีศักยภาพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามที่ได้ประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนแล้ว และตามกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้า สาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และของทางราชการอย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรและกำลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา และผู้ทุ่มเทเสียสละสรรพกำลังเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน ให้ประสบสวัสดิภาพและอิ่มเอิบในกุศลจริยาซึ่งได้บำเพ็ญ อันจักเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวมให้ทวีคูณยิ่งขึ้นในสังคมไทยสืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...