xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิต Kick Off กิจกรรมเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน by SDU

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (2 เม.ย.) รายงานข่าวว่า ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) by SDU ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & Clean University) มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ขับเคลื่อนการทำงาน “การจัดการขยะ” เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก กระดาษ แก้ว อะลูมิเนียม โลหะ และมีการจัดเก็บสถิติการลดขยะ เพื่อต่อยอดพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุง ช้อนส้อม หลอด และแก้วน้ำ และสนับสนุนการลดใช้พลาสติก ผ่านการใช้แอปพลิเคชั่น ECOLIFE ร่วมกับ บริษัท คิดคิด จำกัด ในการจัดเก็บสถิติการลดใช้พลาสติกร่วมด้วย

ดร.พรธิดา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปยังเรื่องการจัดการขยะจากการจัดกิจกรรม ขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับมอบชุดถังขยะสำหรับจัดเก็บขยะพลาสติกประเภทต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและได้ส่งมอบถังขยะไปยังพื้นที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อรับบริจาคขยะพลาสติก และส่งต่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยคาดหวังให้บุคลากร นักศึกษา เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะพลาสติก ก่อเกิดการนำขยะพลาสติกไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยหลักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (Circular Living) และส่งเสริมพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งศูนย์สิ่งแวดล้อม เชื่อมั่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะผลักดันให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ ก่อเกิดการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมผ่าน BCG Economy Model ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น