xs
xsm
sm
md
lg

ร่างกฎกระทรวงคุ้มครอง “คนรับใช้” ฉบับใหม่ เพิ่มลาคลอด-ค่าจ้างขั้นต่ำ หลังสิทธิด้อยกว่าลูกจ้างทั่วไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสร.ร่างกฎกระทรวงคุ้มครอง “คนรับใช้ในบ้าน” ฉบับใหม่ หลังใช้มา 5 ปี ซ้ำสิทธิไม่เท่าลูกจ้างทั่วไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เล็งเพิ่มห้ามนายจ้างจ่ายเงินน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ เพิ่มสิทธิลาคลอด เร่งจัดประชาพิจารณ์ 3 รอบ

วันนี้ (21 มิ.ย.) นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” รุ่นที่ 1 ว่า กฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2555 ซึ่งออกภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย หรือผู้รับใช้ในบ้าน หรือกฎกระทรวงคนรับใช้ แต่ยังมีความคุ้มครองที่แตกต่างจากการจ้างงานทั่วไป เพราะไม่ได้นำบทบัญญัติบางมาตราของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับ คนรับใช้ในบ้านตามกฎกระทรวงนี้จึงได้รับการคุ้มครองเพียงบางเรื่อง เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันลาป่วย สิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดวันลา เป็นต้น

นางอุดมลักษณ์ กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กสร. จึงได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ขึ้น รวมทั้งได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 21 มิ.ย. โดยครั้งที่ 2 จัดวันที่ 22 มิ.ย. และครั้งสุดท้ายวันที่ 23 ก.ค. สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการปรับปรุงแก้ไขในร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ได้แก่ การกำหนดห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การกำหนดสิทธิลาคลอดของลูกจ้างหญิง กำหนดให้นายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุ 15-18 ปี ต้องแจ้งการจ้างกับพนักงานตรวจแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ความคิดเห็นที่ได้จากภาคส่วนต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่จะใช้ในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...