xs
xsm
sm
md
lg

“นิด้าโพล” เผยคนไทย 61% รายได้แย่ลงช่วงโควิด 53% เคยได้รับการเยียวยา 8% ต้องอดมื้อกินมื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นิด้าโพล สำรวจพบคนไทย 61% รายได้แย่ลงช่วงโควิด-19 พบเกินครึ่งไม่ค่อยเพียงพอและไม่เพียงต่อการใช้ชีวิต 35% กินอาหารครบทุกมื้อ แต่ต้องจำกัดชนิดอาหารเพื่อประหยัดเงิน 8% เลือกงดอาหารบางมื้อ แต่ 83% กลับไม่เคยไปรับรับอาหารแจกฟรีหรือตามตู้ปันสุข โดย 53% เคยรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

วันนี้ (21 มิ.ย.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “การบริโภคอาหารในช่วงโควิด-19” สำรวจระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2563 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 61.51 รายได้ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แย่ลง ร้อยละ 37 เหมือนเดิม ร้อยละ 1.49 ดีขึ้น โดยร้อยละ 33.46 ระบุว่า ไม่ค่อยเพียงพอต่อการใช้จ่ายของรายได้ในปัจจุบัน ร้อยละ 32.13 ระบุว่าไม่เพียงพอเลย ส่วนร้อยละ 17.91 ระบุว่า เพียงพอ ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ค่อนข้างเพียงพอ นอกจากนี้ ร้อยละ 38.18 ค่อนข้างมีความกังวลต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากร สำหรับการบริโภคอาหารที่จำเป็น รองลงมาร้อยละ 21.13 มีความกังวลมาก ร้อยละ 23.80 ไม่ค่อยมีความกังวล ร้อยละ 16.65 ไม่มีความกังวลเลย

ส่วนผลกระทบต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากรในการหาซื้อหรือจัดหาอาหารเพื่อการบริโภค จากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ร้อยละ 37.86 บริโภคได้ตามปกติ ร้อยละ 35.43 บริโภคอาหารครบทุกมื้อ แต่จำกัดชนิดอาหาร เพื่อประหยัดเงิน ร้อยละ 17.44 งดบริโภคอาหารดี มีคุณค่าและมีราคา เพื่อประหยัดเงิน ร้อยละ 13.75 ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.01 งดอาหารบางมื้อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 0.31 ไม่ได้บริโภคอาหารทั้งวันเพราะไม่มีเงิน และร้อยละ 0.24 ทั้งครัวเรือนไม่มีอาหารเหลือเพราะไม่มีเงิน

สำหรับการไปรับอาหารแจกฟรีตามสถานที่ต่างๆ หรือไปรับอาหารจากตู้ปันสุข พบว่า ร้อยละ 83.19 ไม่เคยไปรับ ขณะที่ร้อยละ 64.89 ไม่เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ในช่วงโควิด-19 เคยแจกร้อยละ 35.11 โดยในจำนวนของผู้ที่เคยแจก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.07 เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง ร้อยละ 32.20 เคยร่วมแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ของหน่วยงาน/องค์กร/สมาคม โดยมูลค่าที่เคยแจกนั้น ร้อยละ 62.30 ระบุว่า ไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 23.25 ระบุว่า 1,001- 5,000 บาท ร้อยละ 3.16 ระบุว่า 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 2.25 ระบุว่า 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 3.17 ระบุว่า 20,001 บาทขึ้นไป

ส่วนการได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาจากรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 53.42 ไม่เคยรับ ร้อยละ 46.58 เคยรับ โดยผู้ที่เคยได้รับ ร้อยละ 58.01 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน ร้อยละ 37.77 เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 2.53 ระบุว่า เคยรับ เงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม และร้อยละ 1.69 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ และคนชรา


กำลังโหลดความคิดเห็น...