xs
xsm
sm
md
lg

กสศ.ร่วม 3 พันธมิตรจัดแคมเปญ "ชวนกันมาชอป" ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 10 โรงเรียน รายได้มอบ นร.ทุนสเสมอภาค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสศ.- JD CENTRAL-โชร์สเบอรี่-ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน 4 พันธมิตร เปิดแคมเปญ “ชวนกันมาชอป น้องๆ สุขใจ” จำหน่าย 10 ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.- 5 มิ.ย.2563 บนแพลทฟอร์ม สุดยอดสินค้าไอเดียสร้างสรรค์ นำร่องสร้างอาชีพ สู่อนาคต ทลายกำแพงลดความเหลื่อมล้ำ อย่างมีขั้นตอน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จัดแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กสศ. โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และแพลทฟอร์มเจดีเซ็นทรัล ที่ต้องการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurial Skill) ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการตลาดวาดฝัน โดย กสศ.สนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จังหวัดเลย โรงเรียนแม่ตะละวิทยา จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านท่าแซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านคลองโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านหนองนกทา จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย เป็นการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กสศ. เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อนำออกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของเจดีเซ็นทรัล โดยรายได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปต่อยอดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีขั้นตอน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


ดร.ไกรยส ภัทราวาส รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า แนวคิดความร่วมมือดังกล่าว กสศ.ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ก่อนที่จะเกิด COVID-19 จึงได้ปรับกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ทำงานผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบสไกป์มาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้น้องนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ต้องการให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น หรือเป็นโมเดลต้นแบบของการสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสามารถประสานความร่วมมือร่วมกันได้ แม้จะมีหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้น แต่ทุกภาคส่วนในสังคม ล้วนช่วยสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้

“แคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในภาวะวิกฤติที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพไปสู่อาชีพบนแพลทฟอร์มใหม่ โดยเจดีเซ็นทรัลผู้มีความเชี่ยวชาญและมีช่องทางด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายออนไลน์ มาสร้างโอกาสให้นักเรียนจากต่างจังหวัดได้ร่วมพัฒนาสินค้าจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน โดยนักเรียนจากโรงเรียนพี่ที่มีความพร้อมมาร่วมสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบสินค้า การวางกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับออกจำหน่ายบนแพลทฟอร์มออนไลน์เจดีเซ็นทรัล ซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า จะคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการครั้งนี้ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน พิจารณาจาก 1.ยอดขายและระยะเวลาที่ใช้ในการขาย 20 คะแนน 2.ผลกำไร 20 คะแนน 3.ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 4.กระบวนการทำงาน 20 คะแนน 5.ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม 20 คะแนน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ประเด็นสำคัญผลแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือสังคมแห่งความเสมอภาคที่เด็กทุกคนต่างได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่มีเด็กคนไหนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงลำพัง” รองผู้จัดการ กสศ. กล่าว


นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด JD CENTRAL กล่าวว่า JD CENTRAL รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรม ฯ ในครั้งนี้ เพราะเป็นโครงการที่มีความตั้งใจ แนวคิด และวิธีการทำงาน ที่มุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมีขั้นตอน และเป็นรูปธรรม โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ผ่าน workshop เรื่องการทำธุรกิจทางออนไลน์ จากทีมงานของ JD CENTRAL การสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างนักเรียนในต่างจังหวัดและนักเรียนเมืองหลวง ผ่ายกระบวนการทั้งลงมือปฏิบัติร่วมกัน และพูดคุยผ่านระบบ VDO conference เป็นระยะ กระทั่งออกมาเป็นสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย ซึ่งทาง JD CENTRAL มุ่งหวังว่าน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าใจระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของการขายสินค้าออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อนำไปใช้เป็นทักษะในการทำธุรกิจสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังจัดฝึกอบรม (Training) คณะครูอาจารย์ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ขยายผลความรู้ไปสู่เยาวชนอื่น ๆ ต่อไปด้วย

“การจัดทำแคมเปญชื่อว่า ‘ชวนกันมาช้อป น้อง ๆ สุขใจ’ เพื่อรวบรวมสินค้าจากน้อง ๆ ทุกโรงเรียนในโครงการขึ้นมาขายบนแพลทฟอร์ม JD CENTRAL แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดย JD CENTRAL มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ต้นทางถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยเฉพาะการนำสินค้าออกจำหน่ายทางแพลทฟอร์มของ JD CENTRAL ตั้งแต่การถ่ายรูปเพื่อนำเสนอสินค้า การเปิดร้านค้าบน JD CENTRAL ภายใต้ชื่อ ‘Equity Partnership’ การ Pre-Sale จนไปถึงการส่งมอบสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ JD CENTRAL ยังช่วยในการประชาสัมพันธ์ไอเดียน้อง ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อของ JD CENTRAL และสื่อมวลชนภายนอก ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ จนถึงวันประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอีกด้วย” ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กล่าว

นางสาวรวิศรา กล่าวต่อว่า สินค้าที่ได้รับมาจากทั้ง 10 โรงเรียนถือเป็นสินค้าที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการนำสิ่งของในชุมชนมาแปรรูป พัฒนา และต่อยอดความคิดซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (Value Added) ได้ดีมาก JD CENTRAL เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทย และประสิทธิภาพการจัดการในโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ครั้งนี้ และพร้อมจะเป็นเวทีเปิดกว้างให้เยาวชนไทยได้มาร่วมกันเรียนรู้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง JD CENTRAL คาดหวังว่า กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นกำลังใจในการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนไทย ทั้งนี้ สินค้าจากไอเดียสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ จะถูกจำหน่ายแบบพิเศษสุด (Exclusive) บนแพลทฟอร์ม JD CENTRAL โดยสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ www.jd.co.th หรือดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น JD CENTRAL ได้จากทั้ง Play Store และ Apple Store จึงขอเชิญชวนเข้ามาร่วมรับชมช๊อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตของน้องๆ ทั้ง 10 โรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.-5 มิ.ย. 63 โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายมีเพียงอย่างละ 100 ชิ้นเท่านั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น