xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.ย้ำ รพ.เอกชน ตรวจเชิงรุกโควิดกลุ่มเสี่ยง หากไม่ทำตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สปสช.ย้ำ รพ.เอกชนตรวจโควิด-19 เชิงรุก ต้องยึดตามประกาศ สบส. มีกลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองตามหลักเกณฑ์ สธ. ไม่ใช่ตรวจไปทั่วตามต้องการ ระดับจังหวัดให้ยึดแนวตามที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัดหรือ สสจ.ผู้กำหนด หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เบิกค่าตรวจไม่ได้

วันนี้ (27 เม.ย.) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการปรับกระบวนการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย จากช่วงแรกที่เป็นการดำเนินการเชิงรับ ไปเป็นการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) และการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน (Asymptomatic infection finding) ให้มากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาพบว่าการให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนที่ที่เป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐ อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น มีการตรวจคัดกรองเป็นการทั่วไปตามต้องการโดยไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

ดังนั้น สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรองและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อให้แก่หน่วยบริการ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกสิทธิการรักษานั้น ขอเน้นย้ำว่าสถานพยาบาลเอกชนต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องแนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 นอกสถานพยาบาล

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า แนวทางการตรวจคัดกรองตามประกาศดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยในระดับพื้นที่ให้ยึดกลุ่มเป้าหมายและแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนด เช่น จังหวัดนนทบุรี ล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี และเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ส่งหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ แจ้งว่าการดำเนินการค้นหาเชิงรุกหรือการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนต้องได้รับอนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง

นอกจากนี้ การสุ่มตรวจต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการในการดำเนินการที่ชัดเจนและกำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ชี้เป้าหรือกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนโรงพยาบาลใดที่มีแผนการดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน และการออกตรวจโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ให้ประสานการปฏิบัติมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อจัดทำแผนร่วมกันก่อนดำเนินการทุกครั้ง เป็นต้น หากดำเนินการตรวจไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่เข้าข่ายได้รับเงินชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรองจาก สปสช.
กำลังโหลดความคิดเห็น...