xs
xsm
sm
md
lg

การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดสอนวิชา “กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรุงยาและการใช้ตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ


นายแพทย์ วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกได้เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เพิ่มเนื้อหากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างตำรับยาไทย การอ่านสรรพคุณตามกลไกตรีธาตุ การปรุงตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ การใช้ตำรับยาสำเร็จรูปที่เข้ากัญชา ในการบำบัด ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการศาสตร์กัญชากับสุขภาพและความงาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรอื่นๆ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกัญชาและผลิตภัณฑ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มตลาดไทย นวัตกรรมสมุนไพรฝึกปฏิบัติการปรุงยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ“นอกจากนี้ กัญชาเป็นเภสัชวัตถุหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในวิชาเภสัชกรรมไทย และการใช้ตำรับกัญชาในวิชาเวชกรรมไทยโดยด้านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย เรียนจากหลักพื้นฐาน ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ เพิ่มการฝึกปฏิบัติ เน้นการตรวจวินิจฉัยอาการโรค บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาโรค การฟื้นฟู การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการร้านยาและคลินิกการแพทย์แผนไทย และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ รวมถึงนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ
สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจนำไปพัฒนางานหรือการให้บริการเชิงสุขภาพ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจการแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ หรือให้บริการสุขภาพ” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก กล่าว


หลักสูตรมีให้เลือกเรียนดังนี้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ระยะเวลาเรียน 3 ปี เป็นภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมื่อเรียนจบปีที่ 2 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
เมื่อเรียนจบปีที่ 3 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ระยะเวลาเรียน 4 ปี เป็นภาคปกติ เรียนวันธรรมดา
โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นเภสัชกรแผนไทยที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย สามารถทำงานในโรงงานผลิตยาแผนไทย ร้านขายยาแผนไทย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย สามารถทำงานในสถานพยาบาลและเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยของตนเองและสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 089-770-5862, 096-118-4424 หรือ Facebook :วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกม.รังสิต


กำลังโหลดความคิดเห็น...