xs
xsm
sm
md
lg

เข้ม รพ.เอกชน-คลินิก ห้ามปฏิเสธรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ชี้เข้าข่ายฉุกเฉินต้องดูแล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สธ.คลอด 2 ประกาศ เข้ม รพ.เอกชน คลินิกทั่วประเทศ ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชี้ ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินต้องให้การดูแลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามปฏิเสธการรักษา หรือปล่อยให้เดินทางไปรักษาต่อด้วยตนเอง พบฝ่าฝืนเตรียมลงดาบทันทีไม่มีเว้น

วันนี้ (13 มี.ค.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเอกชน ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด 19 สบส.จึงจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับขึ้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้แก่ 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆ ห้ามปล่อยปละละเลย ปฏิเสธการรักษา และหากมีความจำเป็นต้องส่งต่อ หรือผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่นจะต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม ห้ามมิให้ผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาต่อด้วยตนเอง และ

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาต และผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องจัดให้มีหน่วยคัดกรองผู้รับบริการ ซึ่งหากคัดกรองแล้วพบอาการเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะต้องจัดให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย และดำเนินการใดๆ เพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาอันตราย พร้อมแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากเป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) จะต้องจัดให้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วยและส่งไปยังห้องปฏิบัติการตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด แต่หากเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพโดยทันที

“หากสถานพยาบาลใดฝ่าฝืน ปล่อยปละละเลย ปฏิเสธการรักษา หรือปล่อยให้ผู้ป่วย/ผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เดินทางไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลอื่นด้วยตนเอง จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 สบส.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานพยาบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นพ.ธเรศ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...