xs
xsm
sm
md
lg

สช.ออก 8 ข้อแนะนำ ร.ร.เอกชน ป้องกันการแพร่โรคโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สช.ออก 8 ข้อแนะนำถึง ร.ร.เอกชน ป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ย้ำเลี่ยงเดินทางไปประเทศเสี่ยง หากกลับมาต้องหยุดเฝ้าระวังอาการ 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมถึงหากคนในครอบครัวที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงด้วย ให้บุคลากร นร. หยุดเรียน

วันนี้ (26 ก.พ.) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ศธ 0211.6/2847 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน โดยมีใจความโดยสรุปว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 สช.จึงกำหนดมาตรการ ให้โรงเรียนเอกชนในการกำกับ ปฏิบัติดังนี้ 1.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2.ดำเนินการตามวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  3.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีได้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4.กรณีที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เดินทางหรือพักรอเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปในประเทศหรือพื้นที่ ตามข้อ 3 ให้หยุดปฏิบัติงานหรือหยุดเรียน เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดงานหรือขาดเรียน และไม่นับเป็นวันลา 5.กรณีผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ให้โรงเรียนแจ้งให้เฝ้าระวังอาการ เป็นเวลา 14 วันเช่นกัน และไม่ควรเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเป็นการชั่วคราว 6.ให้โรงเรียนมีการคัดกรองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคน ทุกวัน โดยการวัดไข้ หากมีอาการสงสัยป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง 7.ให้โรงเรียนสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ตามสมควร  8.ตัวอย่างการนับเวลา เช่น เดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เริ่มนับเป็นวันที่ 1 และครบ 14 วัน ในวันที่ 8 มีนาคม และให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไปเรียนในวันที่ 9 มีนาคม เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...