xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2562 “วินัย พันธุรักษ์-ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง-สิงห์คม บริสุทธิ์-ศรีนวล ขำอาจ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2562 “วินัย พันธุรักษ์-ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง-สิงห์คม บริสุทธิ์-ศรีนวล ขำอาจ”

วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) โดยได้มีวาระการพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แถลงข่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก ผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 รวม 3 สาขา จำนวน 12 ราย ดังนี้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นายอนันต์ ปาณินท์ สาขาย่อย จิตรกรรม และ นายสิงห์คม บริสุทธิ์ สาขาย่อย ภาพถ่าย ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ นายชาตรี ลดา ลลิตสกุล สาขาย่อย สถาปัตยกรรม และ นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ สาขาย่อย การออกแบบแฟชั่น

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเริงชัย ประภาษานนท์ และ นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้น ได้แก่ นางศรีนวล ขำอาจ สาขาย่อย เพลงพื้นบ้าน-ลำตัด และ นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ สาขาย่อยดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล ได้แก่ นายสติ สติฐิต สาขาย่อย ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล นายวินัย พันธุรักษ์ สาขาย่อย ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
ประเภทภาพยนตร์ และละคร ได้แก่ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สาขาย่อยภาพยนตร์ และละคร และ นางอารีย์ นักดนตรี สาขาย่อยภาพยนตร์และละคร

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ และรับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และในกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุม กวช. ได้เสนอให้มีการแก้กฎกระทรวง ให้ยกเลิก ถอดถอน ศิลปินแห่งชาติ ผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก


กำลังโหลดความคิดเห็น...