xs
xsm
sm
md
lg

มทร.ธัญบุรี จัด "ทุนนวัตกร" ดึงเด็กเก่งเข้าเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มทร.ธัญบุรี จัด "ทุนนวัตกร" ให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา หวังดึงเด็กเก่งเข้าเรียน ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ช่วยค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการพิเศษ “ทุนนวัตกร” เป็นการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นบุคคลที่มีผลการเรียนดีหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงมีทักษะพิเศษสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ มีเอกสารรับรองความสามารถจากการได้รับรางวัลการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะขอรับทุน มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับวิชาชีพชั้นสูง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีทักษะทางสังคมที่ดี มีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิมที่กำลังศึกษาอยู่ รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาทุนนวัตกรตามที่กำหนด

นายวิรัช กล่าวว่า ทุนการศึกษานี้ประกอบไปด้วย ค่าบำรุงการศึกษาตามอัตราเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน นอกจากนี้ยังมีโควตาพิเศษสำหรับนักกีฬาดีเด่นอีกด้วย ส่วนนักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ ให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรปกติ ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ของปีการศึกษาที่ขอรับทุนและต้องมีผลการเรียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า C โดยผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดและดูคุณสมบัติเพิ่มเติมได้เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี www.oreg.rmutt.ac.th หรือสอบถามโทร.0 2549 3690 - 92


กำลังโหลดความคิดเห็น...