xs
xsm
sm
md
lg

แนะข้าราชการ หมั่นหาความรู้งานวัฒนธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัด วธ. แนะข้าราชการ หมั่นหาความรู้ งานวัฒนธรรมให้รอบด้าน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษว่า ข้าราชการที่จะขึ้นเป็นระดับผู้อำนวยการ ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการบริหารดูแลกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในอนาคต จึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ อีกทั้ง การทำงานวัฒนธรรมต้องรู้จักครองตน ครองคน ครองงาน ทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดและเพื่อนข้าราชการ ที่สำคัญต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตัวเองให้ได้เป็นอย่างดี ทั้งงานเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิตต่างๆ ไปจนถึงการแสดงวัฒนธรรมระดับชาติที่มีความเชื่อมโยงกัน เพราะยกระดับงานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาลและ วธ. ทำให้วัฒนธรรมสร้างชาติ สร้างความมั่นคง

ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า ขอให้ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองตน ครองคน ครองงาน การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เสียสละและความสามัคคี หลักคุณธรรม จรรยาและวินัยข้าราชการ ทักษะของข้าราชการในระบบราชการ 4.0 และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาในด้าน นำเสนอผลงานวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล เป็นต้น โดยเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร และนำองค์ความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...