xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เปิด 10 โครงการดีเด่นฯรักษามรดกภูมิปัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ เผย 10 โครงการดีเด่นส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 2561พร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล-องค์กร-หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ 3 ส.ค.นี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบ 10 โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมมอบรางวัลในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่ 3 ส.ค.นี้ ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ มีโครงการที่เสนอมาทั้งหมด จำนวน 42 โครงการ และผ่านการคัดเลือก 10 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดพื้นบ้าน โดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดพื้นบ้าน กรุงเทพมหานคร 2.โครงการอนุรักษ์และสืบสานหุ่นกระบอกไทย โดย บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย กรุงเทพมหานคร 3.โครงการละครชาตรีนางเลิ้ง โดยบ้านศิลปะนางเลิ้ง ชุมชนวัดแค กรุงเทพมหานคร 4.โครงการการเล่นกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชุมชนเครือข่ายบานอ จังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส 5.โครงการอนุรักษ์และสืบสานเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี โดยชุมนุมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน โรงเรียนบางลี่วิทยา จ.สุพรรณบุรี

6.โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน โดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 7.โครงการอุเทนถวายอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร/นครราชสีมา 8.โครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร โดยเทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร 9.สืบสานโนราโรงครูท่าแค โดยเทศบาลตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง 10.โครงการอนุรักษ์สืบสานหนังประโมทัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จ.ยโสธร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่สอดคล้องกับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้ว ชุมชน กลุ่มคนและปัจเจกชน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและพึ่งตนเองมีความสำเร็จในการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของโครงการ ตามเกณฑ์พิจารณาทั้งสิ้น

สำหรับ 10 โครงการดีเด่นฯดังกล่าว จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในโครงการจำนวน 100,000 บาท และจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค.นี้ ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


กำลังโหลดความคิดเห็น