xs
xsm
sm
md
lg

เห็นชอบแนวทางคุม “วัณโรคดื้อยา” หลายขนาน มอบ คร.ปรับแผนเข้มให้ยาผู้ป่วยต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบแนวทางควบคุม “วัณโรคดื้อยา” หลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ มอบกรมควบคุมโรคปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษา ผู้สงสัยติดเชื้อวัณโรคดื้อยาให้รับยาต่อเนื่อง

นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมอบให้กรมควบคุมโรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยติดเชื้อวัณโรคดื้อยา ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรคเท้าช้างเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง เมื่อ 7 กันยายน 2560 แต่ยังต้องมีมาตรการต่อเนื่องในการเฝ้าระวังในพื้นที่แพร่โรคบางจังหวัดและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ที่ยังมีรอยโรคเหลืออยู่ รวมไปถึงการป้องกันโรคที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบโรค

สำหรับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยรับทราบมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เน้นการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งรณรงค์สื่อสารให้ความรู้ผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดเพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามแผนการรักษา


กำลังโหลดความคิดเห็น