xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เทิดทูนสมเด็จพระเทพฯ เผยเป็นแบบอย่างเจริญรอยตาม “ในหลวง - ราชินี” ปฏิบัติภารกิจ โดยเน้นบูรณาการด้านการศึกษา สุขภาพ เกษตร สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย

วันนี้ (29 มี.ค.) ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดเสวนาและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 59 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ผ่าน 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ สมเด็จพระบรมราชกุมารี ทรงปรีชาชาญ ตามรอยพระบาท ทรงประสบพบราษฎร์เร่งพัฒนา อภิบาลประชาทั่วแดนดิน นำศาสตร์ศิลป์ปรับประยุกต์ทุกแหล่งหล้า สืบสานงานพัฒนาสู่งานพระราชนิพนธ์ และประชาชนแซ่ซ้องฉลอง 60 พรรษา

ว่าที่ ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างของการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะพบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริมากมาย โดยจะเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การศึกษา สุขภาพอนามัย การเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งทุกครั้งที่ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ต่าง ๆ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานศึกษาของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งนั้น ๆ

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ กล่าวต่อว่า ด้านการศึกษา เช่น โครงการก่อสร้างโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระราชทานทุนแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กว่า 1,600 คน ทรงทำหน้าที่เสมือนผู้ปกครอง ทรงจำชื่อเด็กและประวัติของเด็ก ๆ ทุกคน นอกจากนี้ ยังทรงแนะแนวทางการใช้ชีวิต การศึกษา และประกอบอาชีพด้วย ส่วนด้านสุขภาพอนามัย เช่น โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนโดยเริ่มจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีพระราชดำริให้ครูเป็นผู้ช่วยหลักในการทำบัญชีข้อมูลพื้นฐานของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีหน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการประชาชน ส่วนการส่งเสริมอาชีพ โดยมีร้านภูฟ้ารับสินค้ามาจำหน่าย โครงการสหกรณ์ ในโรงเรียน และด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาวัฒนธรรม เช่น โครงการป่าชุมชน มีพระราชดำริให้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมการทำเกษตร การทำขวัญข้าว การเข้าวัดทำบุญตามหลักศาสนพิธี และการแต่งกายชุดประจำเผ่า

“ทรงทำหน้าที่เสมือนผู้ปกครองเด็ก แนะแนวเด็กว่าควรเรียนอะไรจึงจะเหมาะสม เรียนถึงระดับไหน หรือเด็กควรประกอบอาชีพอะไร นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีโครงการในต่างประเทศถึง 12 ประเทศ มีโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์กว่า 1,000 แห่ง ล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกร จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และต่างชาติ จนหน่วยงานในต่างประเทศประกาศยกย่องถวายพระเกียรติยศ เช่น องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ถวายรางวัลเหรียญทองเรื่องอาหารเกษตรเมื่อปี 2553 รางวัลแม็กไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในฐานะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อปี 2535 รางวัลอินทิรา คานธี สาขาสันติภาพ ปี 2547” ว่าที่ร้อยตรี กิตติ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...