xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.ประกาศตั้ง “ศูนย์ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สพฐ.ประกาศนโยบาย และจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ตั้งเป้า 3 ปี สถานศึกษาทุกแห่งผ่านประเมิน และมีศูนย์ครบทุกจังหวัด

วันนี้ (23 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศนโยบายและแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นหลักการสำคัญที่ทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมสามารถน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อความเจริญงอกงาม และมุ่งสู่ความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการสำคัญในเรื่องการรู้จักความพอประมาณ การมีเหตุผล การป้องกันความเสี่ยงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความถูกต้อง อีกทั้งยังจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ สพฐ.รายงานว่า ได้ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สถานศึกษาด้วยวิธีการบูรณาการในการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนานักเรียน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรครูมาตั้งแต่ปี 2549 ส่งผลให้สถานศึกษาส่วนหนึ่งผ่านการประเมินจาก ศธ. และประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง อย่างไรก็ตาม การประกาศนโยบายและจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้การกำหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการทำงานตามแนวทางดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ได้กำหนดให้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการปลูกฝัง อบรม สร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงให้เกิดขึ้นต่อผู้เรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนขยายผลไปสู่สถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินทั่วประเทศแล้ว จำนวน14,602 โรง และมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 39 แห่ง และเพื่อให้การดำเนินการต่อเนื่อง สพฐ.จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 มีเป้าหมายให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง และให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาครบทุกจังหวัดในปี 2558 และครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาภายในปี 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลด

เครื่อง oncothermia ความหวังใหม่รักษามะเร็งเต้านม-ตับระยะท้าย ใช้คลื่นวิทยุยิงเฉพาะจุดมะเร็งจนเกิดความร้อน เอื้อยาเคมีบำบัดเข้าถึงมะเร็งง่ายขึ้น ผลศึกษาก้แนมะเร็งเต้านมยุบทั้งหมด 22% ผู้ป่วยมะเร็งตับอายุยืนขึ้น

ดูบน Instagram

กำลังโหลดความคิดเห็น