xs
xsm
sm
md
lg

จ่อดึง “ณเดชน์-ญาญ่า” ร้องเพลง 12 ค่านิยมหลัก ปลูกฝังเด็กไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติการนำค่านิยมหลัก 12 ประการไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกำหนดจุดเน้นที่ต้องนำไปพัฒนาและประเมินผลให้แต่ละช่วงชั้น พร้อมเผยเพลงค่านิยมหลักฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วดึง “ณเดชน์-ญาญ่า” ร่วมขับร้อง ตั้งใจให้ ร.ร. นำไปใช้ประกอบกิจกรรมออกกำลังกาย-จินตลีลา

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการไปสู่การปฏิบัติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข็มแข็งตามค่านิยมหลักคน ไทย 12 ประการ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติหลัก ได้แก่ 1. ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดเล่าเรื่อง อ่านทำนองเสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่งเพลง กาพย์ กลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์

2. ให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนโดยให้มีการพัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษา (ป.) ปีที่ 1-3 เน้นด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญู และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ช่วงชั้นที่ 2 ป. 4-6 เน้นด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.) ปีที่ 1-3 เน้นด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วงชั้นที่ 4 ม. 4-6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และ 3. ให้สถานศึกษากำหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน เช่น ระดับประถมศึกษาให้เรียนรู้ผ่านเพลง นิทาน หรือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

สพฐ. ได้จัดทำบทเพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ นายณเดชน์ คูกิมิยะ และ น.ส.อุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือ ญาญ่า นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ขับร้อง โดยบทเพลงดังกล่าว สพฐ. จะให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น เต้นออกกำลังกาย หรือใช้ประกอบการแสดงจินตลีลา เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของบทเพลงก็จะมาจากค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ส่วนการให้เด็กท่องบทอาขยานนั้นโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเชื่อว่า จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต อย่างไรก็ตาม การออกแนวปฏิบัติในเรื่องนี้จะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดด้าน ความดีความชอบของผู้บริหารและเขตพื้นที่การศึกษาด้วย” นายกมล กล่าว

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...