xs
xsm
sm
md
lg

องค์ทะไลลามะ ยกย่อง สมเด็จพระสังฆราช เป็นพี่ชายทางธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ด้าน พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เผยองค์ทะไลลามะ ยกย่องสมเด็จพระสังฆราช เป็นพี่ชายทางธรรม ด้าน สำนักเลขานุการ ส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องการสิ้นพระชนม์ ส่วน กรมศิลป์ บันทึกจดหมายเหตุงานพระศพ‘สังฆราช’

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ 7 วัน ในวันที่ 31 ต.ค. 2556 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2556 เวลา 17.00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และวันที่ 31 ต.ค. 2556 ในเวลา 10.30 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้า (29 ต.ค.) ทางวัดบวรฯ ได้ประชุมคณะกรรมการพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช โดยมี สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน ซึ่งสมเด็จพระวันรัต ได้มีการสั่งการให้ คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ได้มาถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้หารือถึงการเปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้เป็นเจ้าภาพ หลังพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน นั้น ทางวัดอาจจะมีการเพิ่มรอบพระอภิธรรม เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด

“ขณะนี้อาตมากำลังร่างหนังสือเพื่อแจ้งไปยัง องค์ทะไลลามะ ผู้นำสูงสุดของทิเบต อย่างเป็นทางการ เนื่องด้วย องค์ทะไลลามะ กับสมเด็จพระสังฆราช มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด ทุกครั้งที่องค์ทะไลลามะ เยือนประเทศก็จะต้องมาเข้าเฝ้าฯและสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระสังฆราช โดยพระองค์ยกย่องสมเด็จพระสังฆราช ว่าเป็นพี่ชายทางธรรม” พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าว

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า ในช่วงของเวลาของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ได้เกิดเหตุอัศจรรย์หลายประการ ตั้งแต่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชมายาวนานถึง 24 ปี และสิ้นพระชนม์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ซึ่งเมื่อนำวันสิ้นพระชนม์มารวมกับปี พ.ศ.สิ้นพระชนม์ ก็สอดคล้องกับ ปีประสูติ คือ พ.ศ. 2456 ในขณะเดียวกัน เดือนประสูติ และเดือนสิ้นพระชนม์ ก็เป็นเดือนเดียวกัน ที่สำคัญเวลาที่สิ้นพระชนม์ คือ ช่วงเวลา 19 นาฬิกา สอดคล้องกับการเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 ด้วย ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันโดยบังเอิญ ที่สำคัญถือเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่มีพระชนมายุ 100 พรรษา ยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย

พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือแจ้งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราช ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งไปยังสถานทูตไทยทั่วโลก ในการแจ้งให้ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังทำหนังสือแจ้งไปยัง องค์การศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และผู้นำศาสนาทุกศาสนาด้วย ในขณะเดียวกัน คณะพระทำงานยังคงสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือ ประชาชน รวมทั้งสานโครงการก่อสร้างอุโบสถดิน 4 ภาค 9 แห่ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นกุศล ในวโรกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุ 100 พรรษา ดังนี้ วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร, วัดสันติวรคุณ บ้านสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, วัดตอยาง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี, วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, วัดทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด, วัดบุเจ้าคุณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, วัดสิงห์ทอง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร, วัดพระธาตุโป่งนก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับบรรยากาศสถานที่ต่างๆ ภายในวัดบวรฯที่เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช มีประชาชนเดินทางเข้าชมเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างต่อเนื่องทั้งนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร ที่อาคารสภาวิชาการมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำหนักคอยท่าปราโมช สถานที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระสังฆราช และนิทรรศการสมเด็จพระสังฆราช ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน

**บันทึกจดหมายเหตุงานพระศพ‘สังฆราช’**
นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมศิลปากรนั้น ตนได้มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดำเนินการบันทึกจดหมายเหตุงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจัดทำจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยการจัดทำจดหมายเหตุนั้นจะประกอบไปด้วย พระประวัติและภาพเหตุการณ์ตั้งแต่พระองค์ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ การประดิษฐานพระศพ การบำเพ็ญพระราชกุศพและการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ การถวายน้ำสรงพระศพ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) รวมถึงการจัดเตรียมและหมายกำหนดงานพระราชทานเพลิงพระศพ งานพระราชทานเพลิงพระศพ

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า การพระราชกุศลออกพระเมรุ ประกอบไปด้วย การแห่พระศพโดยกระบวนพระอิสริยยศ งานเก็บพระอัฐิ และการพำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันฉลองพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำจดหมายเหตุของสมเด็จพระสังฆราชนั้น ขณะนี้กรมศิลปากรได้ยึดรูปแบบการดำเนินงานลักษณะเดียวกับจดหมายเหตุของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งในเบื้องต้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวไปก่อน หลังจากนี้อาจจะมีการดำเนินการส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมคงต้องมีการประชุมอีกครั้งหรือว่ารอทางรัฐบาลมอบหมาย

**คาดพระราชทานเพลิง เมรุหลวงวัดเทพศิรินทร์
นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สำหรับงานพิธีพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายหลังเสร็จสิ้นการสวดพระอภิธรรม 7 วันแรกที่สำนักพระราชวังเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสทุกๆหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ และทำบุญทุกๆ 7 วัน ทั้งนี้ ครม.จะเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญในวันที่ 21 พ.ย.และจะมีการทำบุญสมเด็จพระสังฆราช 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน คาดว่า งานพระราชทานเพลิงพระศพจะมีขึ้นเดือน มี.ค.57 และจะใช้เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส


กำลังโหลดความคิดเห็น