xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมแผนยกระดับอาชีวะ รับตลาดแรงงานอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
อาชีวะเตรียมแผนยกระดับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานอาเซียน พร้อมเร่งผลักดันทักษะด้านภาษาอังกฤษ
         

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวในการสัมมนา และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนกับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา ว่า สอศ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน พัฒนาและทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบค่าตอบแทนตามคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ โดยขณะนี้เตรียมการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ   เพื่อเตรียมการจัดทำสมรรถนะในสายงาน ภายใต้อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการใน 9 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริการยานยนต์ แม่พิมพ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเครื่องเย็น) ก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร การผลิตสุกร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำ
               

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการผลิตและพัฒนากำลังคนช่างฝีมือให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจากรายงานการสำรวจความต้องการแรงงานตั้งแต่ปี 2553-2563 สภาอุตสาหกรรม พบว่า ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ ในระดับ ปวช., ปวส.ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2558) เพิ่มขึ้น 47,281 คน และภายใน 10 ปี (พ.ศ.2563) เป็น 57,280 คน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ เครื่องจักรกลการเกษตร แม่พิมพ์ Jig fixture และ Tooling ภายใน 5 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 27,049 คน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 9,648 คน และภายใน 10 ปี เพิ่มเป็น 20,560 คน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สามารถผลิตผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในแต่ละปี ประมาณ 270,000 คน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้น จึงส่งผลให้ขาดแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
               

ทั้งนี้ สอศ.จึงได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคัดเลือกครูแกนนำเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดเรียนการสอน ปรับหลักสูตร ปรับเวลาการสอน และการสอบให้เหมาะสม นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือ และไม่มีทักษะฝีมือ สอศ.จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเร่งด่วน   
กำลังโหลดความคิดเห็น