xs
xsm
sm
md
lg

รับรองแล้ว 200 ส.ว.พร้อมบัญชีสำรอง 100 คน กกต.เตรียมแถลง 4 โมงเย็น วันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.ประกาศรับรอง 200 ส.ว.พร้อมบัญชีสำรอง 100 คนแล้ว เลขาฯ กกต.เตรียมแถลง 4 โมงเย็น วันนี้

วันนี้ (10 ก.ค.) มีรายงานว่า ในช่วงบ่ายที่ประชุม กกต.ใช้เวลาราว 2 ชม.และมีมติประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 200 คน และบัญชีสำรองอีก 100 คนแล้ว และ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.จะมีการแถลงรายละเอียดในเวลา 16.00 น.

สำหรับรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 200 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพละ 10 คน และสำรองกลุ่มอาชีพละ 5 คน ประกอบด้วย

กลุ่ม 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
1. พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
2. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
3. นายมงคล สุระสัจจะ
4. นายธวัช สุระบาล
5. นายวร หินดี
6. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา
7. พล.ท.สุกิจ ทั่งทอง
8. นายอภิชาติ งามกมล
9. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
10. นายอภินันท์ เผือกผ่อง

สำรองได้แก่ 

1. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
2. นายภิญโญ ประกอบผล
3. พ.อ.ไพบูลย์ พัสดร
4. พล อ.นุชิต ศรีบุญส่ง
5. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1. พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย
2. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
3. นายเศก จุลเกษร
3. นายสืบศักดิ์ แววแก้ว
5. พล.ต.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร
6. พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน
7. นายบุญส่ง น้อยโสภณ
8. นายฉลอง ทองนะ
9. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง
10. พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์

สำรองได้แก่

1. นายอุลิช ดิษฐปราณีต
2. พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว
3. นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว
4. นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล
5. น.ส.วิยะดา มุ่งผล

กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา

1. นายอัษฎางค์ แสวงการ
2. นายสมทบ ถีระพันธ์
3. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
4. นายสุเทพ สังข์วิเศษ
5. นายโสภณ ผาสุข
6. นายสามารถ รังสรรค์
7. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด
8. นายสุทิน แก้วพนา
9. นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ
10. นายกมล รอดคล้าย

สำรองได้แก่

1. นางอรทัย มูลคำ
2. น.ส.จิตรา พีชะพัฒน์
3. นายธนชน มุทาพร
4. นายบุญรักษ์ยอดเพชร
5. นายสมจิต สุวรรณบุษย์

กลุ่ม 4 สาธารณสุข

1. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
2. นายสมบูรณ์ หนูนวล
3. นายบุญชอบ สระสมทรัพย์
4. นางนงลักษณ์ ก้านเขียว
5. นายฤชุ แก้วลาย
6. นางพลินจิต ขันแก้ว
7. นายวันชัย แข็งการเขตร
8. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
9. น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์
10. นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย

สำรองได้แก่

1. นายชัยรัตน์ ธรรมสุภาพงศ์
2. นายประชา กัญญาประสิทธิ์
3. นางศิรินทร สนธิศิริกฤตย์
4  นายสุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์
5  นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก

1. นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
2. น.ส.อมร ศรีบุญนาค
3. นางปวีณา สาระรัมย์
4. นายสมชาย นุ่มพูล
5. นายพิมาย คงทัน
6. นายสาลี สิงห์คำ
7. นางกัลยา ใหญ่ประสาน
8. นายเดชา นุตาลัย
9. น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค
10. นายชูชาติ อินสว่าง

สำรองได้แก่

1. นายทรงพลพู ลสวัสดิ์
2. นายมนัส ไหวพริบ
3. น.ส.ณัฐนันท์ ทองดีวงศ์
4. นายโกเมท เกิดสมบัติ
5. นายธนกฤต ทองเต็ม

กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

1. นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว
2. นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง
3. น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน
4. นายยะโก๊ป หีมละ
5. นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น
6. นายจรุณ กลิ่นตลบ
7. นายธนกร ถาวรชินโชติ
8. นายโชติชัย บัวดิษ
9. นายอิสระ บุญสองชั้น
10. นายเศรณี อนิลบล

สำรองได้แก่

1. นายสมศักดิ์ คงเทศ
2. นายสง่า มังคละ
3. นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม
4. นายวิถี สุพิทักษ์
5. นายตรีพล เจาะจิตต์

กลุ่ม 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน

1. นายชินโชติ แสงสังข์
2. น.ส.เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ
3. น.ส.วิภาพร ทองโสด
4. นายประกาสิทธิ์ พลซา
5. นายจตุพร เรียงเงิน
6. นางสมพร วรรณชาติ
7. นายชวภณ วัธนเวคิน
8. นายแล ดิลกวิทยรัตน์
9. นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ
10. นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์

สำรองได้แก่

1. นายร่มไทร ทิพยเศวต
2. นายอุทัย อัตถาพร
3. น.สศรีไพรนนทรีย์
4. นายจารุดล เขมิการัศมีกุล
5. นายภัทรพล เพชรพรหม

กลุ่ม 8 กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

1. นายจิระศักดิ์ ชูความดี
2. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
3. นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา
4. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
5. นายนิรัตน์ อยู่ภักดี
6. นายอภิชา เศรษฐวราธร
7. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
8. นายนพดล อินนา
9. นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
10. นายปฏิมา จีระแพทย์

สำรองได้แก่

1. นายไตรวินิจ ตู้จินดา
2. น.ส.เพียงพร ดีเทศน์
3. นายปัญญา โตกทอง
4. นายดิเรก เหมนคร
5. นายโองการ ยาสิงห์ทอง

กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

1. นายนิพนธ์ เอกวานิช
2. นางวรรษมนต์ คุณแสน
3. นายพิชาญ พรศิริประทาน
4. นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก
5. นางสมศรี อุรามา
6. นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง
7. นายชัยธัช เพราะสุนทร
8. น.ส.มณีรัฐ เขมะวงค์
9. น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 
10. นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

สำรองได้แก่

1. นายสมชาย สาโรวาท
2. นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์
3. นายชัยณรงค์ เยาวลักษณ์
4. นายอารักษ์ พลอยพาณิชย์
5. นายธนาธิป พรหมมชื่น

กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม 9

1. นายโสภณ มะโนมะยา
2. นายรุจิภาส มีกุศล
3. พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย
4. นางแดง กองมา
5. นายสมพาน พละศักดิ์
6. นายสุนทร เชาว์กิจค้า
7. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง
8. นายสหพันธ์ รุ่งโรจน์พณิชย์
9. นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล
10. นายมังกร ศรีเจริญกุล

สำรองได้แก่

1. นายภิญโญ ขันติยู
2. นายสามารถ รัตนประทีปพร
3. ส.อ.อัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล
4. นางฉัฐสุภา พงษ์เสนา
5. นายปฏิมา เหล่าชัย

กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

1. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
2. นายกัมพล สุภาแพ่ง
3. นายพิศูจน์ รัตนวงศ์
4. น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ
5. นายอัครวินท์ ขำขุด
6. นายสุวิทย์ ขาวดี
7. นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์
8. นายณภพ ลายวิเศษกุล
9. นางประทุม วงศ์สวัสดิ์
10. นายกมล สุขคะสมบัติ

สำรองได้แก่

1. นางชโลมใจ ชยพันธนาการ
2. นายกฤษฎนันต์ ทองวิภาวรรณ
3. นายธัญยะ พูลสวัสดิ์
4. นายพันธ์เลิศ ใบหยก
5. นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์

กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

1. นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์
2. นางธารนี ปรีดาสันติ์
3. นางรจนา เพิ่มพูล
4. น.ส.ปุณณภา จินดาพงษ์
5. นายพละวัต ตันศิริ
6. นายณรงค์ จิตราช
7. นาย ธนชัย แซ่จึง
8. นายวีรยุทธ สร้อยทอง
9. น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
10. นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

สำรองได้แก่

1. นายสาโรจน์ สุวรรณวงศ์
2. นายชัชชัย ชินธรรมมิตร
3. นายรังสรรค์ สบายเมือง
4. นายนิพนธ์จิระนรวิชช์
5. นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
1. นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม
2. นายพรเพิ่ม ทองศรี
3. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
4. นายกัมพล ทองชิว
5. นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล
6. นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา
7. นายขวัญชัย แสนหิรัณย์
8. นายนพดล พริ้งสกุล
9. นายชาญวิศว์ บรรจงการ
10. นายมานะ มหาสุวีระชัย

สำรองได้แก่

1. น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร
2. พ.ต.นฤต รัตนพิเชฎฐชัย
3. นายธนวัฒน์ ศรีสุข
4. นายศรีเมืองเจริญศิริ
5. นายนันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

กลุ่ม 14 สตรี
1. นางมยุรี โพธิแสน
2. นางเจียระนัย ตั้งกีรติ
3. น.ส.จารุณี ฤกษ์ปราณี
4. น.ส.อัจฉรพรรณ หอมรส
5. นางอจลา ณ ระนอง
6. นางจุฑารัตน์ นิลเปรม
7. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
8. พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม
9. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
10. นางวาสนา ยศสอน

สำรองได้แก่

1. น.ส.นฤมล ปิตาทานันท์
2. ณัฐมน ชื่นดวง
3. นางพาณิช แต้กิจพัฒนา
4. นางรุ่งนภา พุฒแก้ว
5. น.ส.พรรณรัตน์ จงอมรรัตน์

กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

1. นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
2. นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
3. นายประเทือง มนตรี
4. นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล
5. นายสมดุลย์ บุญไชย
6. นายสมหมาย ศรีจันทร์
7. นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
8. นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
9. นายธนภัทร ตวงวิไล
10. นายศรายุทธ ยิ้มยวน

สำรองได้แก่

1. นายชูเกียรติ สิงห์สูง
2. นายปิยวิทย์ โกฎเพชร
3. นายขวัญชัย บุญเพ็ชร
4. นายอานันท์ รองพล
5. นายวีระ เขนย

กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา

1. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
2. นายสุวิช จำปานนท์
3. นายนฤพล สุคนธชาติ
4. นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ
5. นายวิเชียร ชัยสถาพร
6. นายปราณีต เกรัมย์
7. น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์
8. นายอะมัด อายุเคน
9. นายชวพล วัฒนพรมงคล
10. นางเอมอร ศรีกงพาน

สำรองได้แก่

1. นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
2. นายณพลเดช มณีลังกา
3. น.ส.ณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล
4. นายศุภชัย มั่นใจตน
5. นายปัญญา หาญลำยวง

กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

1. นายนิรุตติ สุทธินนท์
2. นางประไม หอมเทียม
3. นายชาญชัย ไชยพิศ
4. นายสากล ภูลศิริกุล
5. นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
6. น.ส.สายฝน กองแก้ว
7. นายศุภโชค ศาลากิจ
8. นายประภาส ปิ่นตบแต่ง
9. นางอังคณา นีละไพจิตร
10. นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล

สำรองได้แก่

1. พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง
2. นางนุชนารถ แท่นทอง
3. นายสงบ จินะแปง
4. นายษิทธา เบี้ยบังเกิด
5  นายธัชพงศ์ แกดำ

กลุ่ม 18 สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

1. นายสุทนต์ กล้าการขาย
2. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
3. นายสุพรรณ์ ศรชัย
4. น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม
5. นายศุภชัย กิตติภูติกุล
6. นางอารีย์ บรรจงธุระการ
7. นายจำลอง อนันตสุข
8. นายชิบ จิตนิยม
9. น.ส.นันทนา นันทวโรภาส
10. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย

สำรองได้แก่

1. ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์
2. น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนีย์ชีวิน
3. นายประทีป คงสิบ
4. นางวราภรณ์ คัตตะพันธ์
5. นายสฤษดิ์ ไพรทอง

กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย
2. นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช
3. นายสิทธิกร ธงยศ
4. นายโชคชัย กิตติธเนศวร
5. นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี
6. นายเอนก วีระพจนานันท์
7. นายสมชาย เล่งหลัก
8. น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์
9. นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์
10. นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์

สำรองได้แก่

1. นายธนัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี
2. นายธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์
3. นายแดน ปรีชา
4. นายธนากร แหวกวารี
5. นายสุรชัย พรจินดาโชติ

กลุ่ม 20 อื่นๆ

1. พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี
2. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
3. นายอลงกต วรกี
4. นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
5. นายภมร เชาว์ศิริกุล
6. พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ
7. นายชูชีพ เอื้อการณ์
8. นายวราวุธ ตีระนันทน์
9. นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์
10. นายเอกชัย เรืองรัตน์

สำรองได้แก่

1. นายปภัชเดช เกตุพันธ์
2. น.ส.ภัทราภรณ์ คิดซ้าย
3. น.ส.ชนัดดา สงพัฒน์แก้ว
4. นายสุชพงศ์ บุญเสริม
5. นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์


กำลังโหลดความคิดเห็น