xs
xsm
sm
md
lg

สภาผู้แทนฯ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช.ฯ ฟื้นสภาที่ปรึกษาชายแดนใต้ ส่ง สว.พิจารณาต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.รื้อคำสั่ง คสช.14/2559 ฟื้นสภาที่ปรึกษาฯ ชายแดนใต้ ภายใน 120 วัน พร้อมปรับเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกให้มาจากเลือกตั้งโดยประชาชน ส่งวุฒิสภาพิจารณาต่อ

วันนี้( 10 ก.ค.67) ไดเมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ลงวันที่ 4 เม.ย. 2559 พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้ว เสร็จ

โดยมีสาระสำคัญคือเป็นการคืนคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับกลไกการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดกระบววนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชือ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานกมธ. ระบุตอนหนึ่งว่า การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสำคัญเนื่องจากคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และคำนึงถึงการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเนื้อหาของร่างพ.ร.บ. ที่กมธ. เสนอมีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ คือ กำหนดให้มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.ประกาศใช้ พร้อมกำหนดกระบวนการคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายสนับสนุนและระบุว่าในข้อสังเกตของกมธ.ต่อที่มาของสมาชิก และคำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศ และมีตัวแทนเยาวชน ขอสนับสนุนและควรดำเนินการให้เป็นจริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสองแบบรายมาตรา ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของกมธ.แล้ว ได้ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับด้วยเสียงเอกฉันท์ 406 เสียง พร้อมกับเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมธ. ที่ระบุข้อเสนอแนะต่อกระบวนการคัดเลือกสภาที่ปรึกษาฯ ที่ต้องกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนร่วมกับระบบสรรหาแบบเดิม นอกจากนั้นให้คำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเยาวชน รวมถึงควรให้มีมาตราเฉพาะรองรับกระบววนการและผลลัพธ์ของการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยกลไกและแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยย
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อจากนี้ จะเป็นกระบวนการที่ส่งให้ สว. ได้พิจารณารายละเอียดว่าจะเห็นด้วยกับสภาฯ หรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น