xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ติดตามโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนรายได้พอทันเทคโนโลยี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประยุทธ์” ติดตามผลการดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 จ.เชียงราย ย้ำ ปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน มุ่งหวังผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ เป็น smart farmer ที่เท่าทันเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

วันนี้ (30 พ.ย.) เวลา 13.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” ณ แปลงนาบ้านเชียงคาน หมู่ที่ 14 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนให้เกษตรกรปฏิวัติการทำนาใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ด้วย

นายกรัฐมนตรีได้ทดลองขับรถเกี่ยวนวดข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ในแปลงนาของ นายพีระวิทย์ กันคล้อย เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ลดการใช้สารเคมี ใช้จุลินทรีย์ในการดูแลรักษาและเพาะปลูกข้าว ทำให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดต้นทุนในการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพื้นที่หนองสลาบ บ้านน้ำม้า หมู่ที่ 10 ตำบลสถาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 ซึ่งมีกองทุนหมู่บ้านที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model จำนวน 20 กองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 500 ไร่ รวมทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 10,000 ไร่ โดยมี ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยนายพีระวิทย์ กันคล้อย เกษตรกรโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model เล่าถึงความสำเร็จที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ว่า จุดเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรมือใหม่ ได้รับคำแนะนำและการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพื่อลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง การเพาะปลูกจึงไม่มีศัตรูพืชและโรคร้าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคาสูง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเป็นตัวอย่างให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ ในอนาคต ซึ่งนับเป็นการปฏิวัติการทำนารูปแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาข้าวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของรัฐบาล

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมเสวนา “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และ น.ท.ดร.ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมีความมุ่งหวังให้ภาคการเกษตรมีผลิตผลที่ดีมีคุณภาพ สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดีใจที่เห็นความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทุกสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำเพื่อให้คนไทยมีรอยยิ้ม และมีความสุข พร้อมทั้งชื่นชมทุกคนที่ได้ใช้กองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ และดีใจที่ได้รับทราบความสำเร็จจากการลงมือทำจริงของเกษตรกร ซึ่งทุกคนจะต้องมีการพัฒนาปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น smart farmer ที่เท่าทันเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์เพื่อการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกับรัฐบาลอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต การแปรรูป การตลาด การส่งออก ซึ่งทุกส่วนมีความสำคัญ การมีกระบวนการเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง ให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อน คำนึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน จะช่วยป้องกันการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศในอนาคต ซึ่งโครงการ BCG มีส่วนช่วยแก้ปัญหานี้ได้ และคาดหวังให้มีการขับเคลื่อนไปสู่ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ของประเทศต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ว่า รัฐบาลมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยจะดำเนินการปรับและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ตลอดจนน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ พร้อมมีมาตรการหลักและมาตรการเสริมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ในพื้นที่ มีการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยขอให้มีการประเมินความคุ้มค่า ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการพัฒนาท่าเรือในพื้นที่ เพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ที่จะเป็นส่วนช่วยในการเชื่อมโยงการขนส่ง การค้าขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ในอนาคต ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ ต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ โครงการนำร่องระยะที่ 2 ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ดำเนินการอีก 60 กองทุนหมู่บ้าน ในเดือนธันวาคม 2565 โดยการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model โครงการโรงสีข้าวพลังงานอัจฉริยะ โครงการเครื่องอบเมล็ดข้าว โครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ข้าว เป็นต้น อีกทั้งยังมีความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและส่งเสริม “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการ ได้แก่ กระบวนการผลิตข้าวและการทำนารูปแบบ BCG การวางแผน การตรวจสอบ และประโยชน์ การสาธิตเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น โดรน เครื่องสีข้าว เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผ้าทอมือ งานจักสาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น ก่อนออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ แม้ไม่มี ส.ส.ในพื้นที่มาต้อนรับ เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐไม่มี ส.ส.ในพื้นที่ แต่ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย มี นายหิมาลัย ผิวพรรณ หรือ เสธ.หิ อดีตนายทหารชื่อดัง แกนนำกลุ่มภาคเหนือตอนล่างพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีกระแสข่าวเตรียมจะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ ไปต้อนรับนายกฯด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น