xs
xsm
sm
md
lg

สมาคม อบจ.จัดงานอัปเดตข้อมูลภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.ให้ 49 อบจ.พรุ่งนี้! ดึงคน สธ.- รัฐ สักขีพยาน เซ็นรับรองถ่ายโอนแน่!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคม อบจ.จัดกิจกรรม พรุ่งนี้! อัปเดตข้อมูลล่าสุด รองรับภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,384 แห่ง-บุคลากร 1.2 หมื่น ให้ 49 อบจ. ดึงคนสาธารณสุข เป็นสักขีพยาน ลงนามส่งมอบภารกิจถ่ายโอน เป็นลายลักษณ์อักษร “เกทับ” กิจกรรม สถ.ที่จัดอบรมหัวละ “หมื่นสอง” รองรับภารกิจถ่ายโอนฯ กลางเดือนหน้า

วันนี้ (8 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ (สมาคม อบจ.) จะจัดกิจกรรมส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 49 แห่ง

กิจกรรมจะจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิล กทม. โดยเชิญ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับ ก.ก.ถ. รมว.มหาดไทย และ รมว.สาธารณสุข ปลัดกระทรวงทั้ง 2 กระทรวง

รวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการ ก.ก.ถ. และผู้บริหารองค์กรระดับสูงด้านสาธารณสุข และด้านการถ่ายโอน หลายแห่งมาให้ข้อมูลล่าสุด ในการถ่ายโอน รพ.สต. และ สอน.ด้วย

สมาคม อบจ. คาดว่า จะสามารถตรวจสอบ ติดตามจำนวน อบจ. และ รพ.สต.- สอน. ว่า มีจำนวนปริมาณครบถ้วนตามเจตนารมณ์หรือไม่อย่างไร รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล หลังการถ่ายโอนทุกขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต

“พรุ่งนี้ทุกภาคส่วน จะมีการลงนามเพื่อส่งมอบภารกิจถ่ายโอน เป็นลายลักษณ์อักษร กิจกรรมยังเน้นด้านความชัดเจน ในการศึกษาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภารกิจ เนื้องานที่ถ่ายโอน และระบบคนที่ปฏิบัติงาน”

สมาคม อบจ. จะใช้งบประมาณของสมาคมเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขณะที่ผู้ร่วมกิจกรรม เช่น นายก อบจ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ใน 49 จังหวัด ที่มาจากพื้นที่ภูมิภาคหรือท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงได้

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 49 แห่ง

แจ้งขอให้ ผู้บริหาร ทั้งนายกฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก อบจ. ผอ.สำนัก ผอ.กอง ในสังกัด หรือ ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าว

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-15 ก.ค.นี้ ตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมาย ไว้ 120 คน/รุ่น โดยครั้งนี้ถือเป็น “รุ่นแรก” ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถ. ร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“มีการกำหนด ค่าลงทะเบียน คน อบจ.ที่จะเข้าร่วมอบรม คนละ 12,900 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าที่พัก 4 คืน ภายในโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็น ค่าอาหาร 3 มื้อ และ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม”

รวมถึงค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋า ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เช้ารับ

สำหรับเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรม สถ. และสถาบันการศึกษาดังกล่าว กำหนดหัวข้อไว้ 10 หัวข้อ 27 ชั่วโมง

กิจกรรมดังหล่าว เพื่อรองรับเตรียมรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่อบจ. ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ที่จะได้รับการถ่ายโอน รวม 3,384 แห่ง มีบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุฃที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. จำนวน 12,000 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น