xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตรียมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ พรุ่งนี้ (25 พ.ค.) เตรียมพร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยของประเทศ ภายใต้ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน

วันนี้ (24 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (25 พ.ค.) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมจับมือสร้างระบบความปลอดภัยทางถนน ผลักดันติดตามประเมินผลควบคู่บังคับใช้ด้านกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากร ให้ได้ภายใน ปี 2570 นำไปสู่การสร้างระบบ “วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย” เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของประเทศ ภายใต้ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) โดยมีจุดเน้นแก้ไขสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการเสียชีวิตสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ 1) การเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 2) การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 3) การจัดการความเร็ว (speed management) และ 4) การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation) ซึ่งแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) เป็นการกำหนดกรอบแนวทาง ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ที่จะร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลสรุปจากการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จะประมวลความรู้และจัดทำข้อเสนอนโยบายต่อศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบการดำเนินงาน 5 ด้านได้แก่

1. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดทิศทางและมาตรการเพื่อบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ โดยกำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 และแผนแม่บทฉบับที่ 5 

2. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชนภายใต้ ศปถ. จังหวัด ทุกจังหวัด 

3. กระทรวงคมนาคม มีมาตรการลดการใช้รถจักรยานยนต์ โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโครงข่ายการเดินทางที่ครอบคลุม สะดวก เข้าถึงง่าย 

4. กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลในระดับส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาค และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

และ 5. กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์และมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น