xs
xsm
sm
md
lg

ป้องโควิด-19 "มท." สั่งด่วน! แจ้งเทศบาลทั่วประเทศ เลื่อนเลือกตั้งกรรมการชุมชน ให้ "ชุดเก่า"บริหารไปพลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"บิ๊กเก่ง" อ้างป้องโควิด-19 แพร่ระบาด สั่งด่วน! แจ้งเทศบาลทุกระดับทั่วประเทศ เลื่อน "เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน" ที่ครบวาระในปีนี้ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมให้ "กรรมการชุดเก่า"ทำหน้าที่ไปพลางจนกว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจน


วันนี้ (16 พ.ค.2565) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

แจ้งให้เทศบาลในเขตพื้นที่ทุกแห่ง (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) เลื่อนการเลือกตั่ง "กรรมการชุมชนของเทศบาล" ออกไปก่อนจนกว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจน

หนังสืออ้างว่า แต่เนื่องจากในขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ

เช่น การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค การรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ฯลฯ

ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)

"จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้เทศบาลในเขตพื้นที่ทุกแห่ง เลื่อนการเลือกกรรมการชุมชนของเทศบาลออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป"

ให้ทุกจังหวัดแจ้ง "เทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่ได้เลือกกรรมการชุมชนชุดใหม่" ให้คณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

แต่ถ้าเทศบาลใดที่ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนชุดใหม่ไปแล้ว ให้กรรมการที่ได้รับเลือกปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564.

คำสั่งดังกล่าว สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

โดยระเบียบฯ ได้กำหนดว่าในเขตเทศบาลที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลสามารถพิจารณาจัดตั้งเป็นชุมชนได้โดยจัดทำเป็นประกาศเทศบาลจัดตั้งชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล

ทั้งในด้านการจัดบริการสาธารณะ การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

"ให้มีคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนในชุมชน จำนวน 5 - 9 คน ตามที่เทศบาลประกาศกำหนด มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกกรรมการชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการได้เลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่

ทั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการครบวาระคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลในพื้นที่ต่าง ๆ และได้รับการประสานงานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว.


กำลังโหลดความคิดเห็น