xs
xsm
sm
md
lg

มอบอำนาจ “ผู้ว่าฯ” แทนปลัด มท.เคลียร์งบท้องถิ่น หลังไฟเขียว อปท.เพิ่มงบจัด “สารพัดมหกรรม” ได้ไม่เกินร้อยละสิบจากงบปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มอบอำนาจ “ผู้ว่าฯ 77 จังหวัด” แทนปลัดมหาดไทย พิจารณาท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งงบประมาณเบิกค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/ประเพณี ส่งเสริมแข่งขันกีฬาในท้องถิ่น เฉพาะ อบจ./เทศบาลนคร ตั้งเบิกไม่เกินร้อยละสิบ” ส่วน “ทม./ทต./อบต.” ตั้งได้ไม่เกินร้อยละห้า กรณีท้องถิ่น/จังหวัด ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ “มหกรรม/ประเพณี” ไม่ต้องรวมเงินอุดหนุนเจ้าภาพ ที่ภาครัฐจัดสรรให้

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 77 แห่งปฏิบัติราชการแทน โดยมุ่งหวังเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย

ให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ มีอำนาจในการพิจารณาทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนดำเนินการ ในกรณีที่อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ได้ ตามข้อ 5 วรรคสอง ของระเบียบฉบับดังกล่าว

“เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน”

สำหรับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นการปรับปรุงระเบียบฉบับปี พ.ศ. 2559

โดยเฉพาะในกรณีที่ อปท. ทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนดำเนินการจัดงาน ให้ อปท.ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายโดยให้ คํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับทั้งในทางตรงและทางอ้อม และสถานะ การเงินการคลัง

“อปท.ยังสามารถตั้งงบประมาณ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ตั้งงบประมาณ “ไม่เกินร้อยละสิบ” เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งงบประมาณ “ไม่เกินร้อยละห้า”

กรณี อปท.ใดมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เกินอัตราให้ขออนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณี โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วน และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ไม่ต้องนําเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายมาคํานวณรวมในอัตราส่วน

สำหรับการจัดงานในวันสําคัญ ตามระเบียบนี้ ประกอบด้วย วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางประวัติศาสตร์ วันอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนการจัดงานประเพณี เช่น งานประเพณีชาติ และงานประเพณีของท้องถิ่น หรือเฉพาะในพื้นที่ของ อปท.ที่เป็นกิจกรรมหรืองานที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วม และความสามัคคีในหมู่ชน เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น