xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน “พัฒนาชนบท-ขจัดความจน” ปี 64-68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนปี 2564-2568

วันนี้ (9 พ.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนปี 2564-2568 อย่างเป็นทางการ และจะมีการรับรองร่างแผนปฏิบัติการฯในนามของประเทศไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 12 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของคนยากจนในชนบทและช่วยเหลือกลุ่มที่ยากจนที่สุดจากกลุ่มคนในพื้นที่ชนบทให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยแต่ละประเทศจะใช้ร่างแผนปฏิบัติการฯเป็นแนวทางในการริเริ่มการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือระดับภูมิภาคต่อไป

สำหรับร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนปี 2564-2568 มีเป้าประสงค์ 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ เช่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันในชนบท โดยวางแผนการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างชนบทกับเมือง ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงในชนบทและลดความยากจนได้ตามเป้าหมาย ด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เช่น ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ด้านความคุ้มครอง เช่น การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

ด้านการเมือง เช่น การสร้างเครือข่ายการพัฒนาชนบทร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายสตรี เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ด้านกลไกการบูรณาการ เช่น ความเชื่อมโยงของอาเซียนกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างความตระหนักรู้และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน


กำลังโหลดความคิดเห็น