xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ยัน อสม.ที่สมัคร-ผช.หาเสียง อบต.หยุดทำหน้าที่ กันเกิดร้องเรียน เสี่ยงผิดแบบเลือกตั้งเทศบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.ไม่ถอย ยันให้ อสม.ที่เป็นผู้สมัคร-ผู้ช่วยหาเสียง อบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการขอความร่วมมือ ไม่อยากให้เกิดการร้องเรียน ชี้ หากเสี่ยง อาจผิดเหมือนช่วงเลือกตั้งเทศบาล เจอร้อง กกต.วินิจฉัยผิดแล้ว 4-5 ราย ซ้ำยังมีต่อคิวอีก

วันนี้ (1 พ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า วันนี้สำนักงานฯได้รายงานให้ที่ประชุม กกต. ทราบกรณีมีการท้วงติงหนังสือของ กกต.ที่ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือผู้ช่วยหาเสียง งดปฏิบัติหน้าที่ โดย กกต.ให้ทางสำนักงานฯชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจว่า หนังสือดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือ ซึ่ง กกต. เกรงว่า หาก อสม.ที่เป็นผู้สมัคร ผู้ช่วยหาเสียง ยังคงปฏิบัติหน้าที่ก็สุ่มเสี่ยงในการถูกร้องเรียนว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า หากทาง อสม.ที่เป็นผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทำอย่างไร เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ก็เสี่ยง เพราะมีตัวอย่างในการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมา ซึ่งก็มีการร้องเรียน และ กกต. ก็มีคำวินิจฉัยว่าเป็นความผิดแล้ว 4-5 ราย และก็ยังมีที่อยู่ระหว่างเตรียมพิจารณาด้วย

ทั้งที่สำนักงาน กกต.ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่า หนังสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือผู้ช่วยหาเสียงที่เป็น อสม. หาเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ จึงขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุขขอให้ผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง ที่เป็น อสม. งดการปฏิบัติหน้าที่ อสม. ในขณะทำการหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น เนื่องจากการหาเสียงเลือกตั้ง ในขณะปฏิบัติหน้าที่ อสม. ไปพร้อมกัน อาจจะเป็นเหตุให้มีผู้นำเรื่องไปร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เพราะผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) พ.ร.บ.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (2) ของกฎหมายเดียวกัน และยังอาจถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาสภา อบต.ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กำลังโหลดความคิดเห็น