xs
xsm
sm
md
lg

เสียงจากนักรบชุดเทา! ขอ กกต.ทบทวนคำสั่งห้าม อสม.ผู้สมัคร อบต.ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือคําสั่ง ห้าม อสม. ผู้สมัคร อบต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วงก่อนเลือกตั้ง

วันนี้ (30 ต.ค.) นายจํารัส คํารอค ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ทบทวนหนังสือคําสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) งดปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีเนื้อหา

ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต 0017/11355 เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้าที่ นั้น กระผมและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน แห่งประเทศไทย

มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการจํากัดสิทธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และจะมีผลเสียกับประชาชนที่ อส ม.ดูแลอยู่ พวกเราเป็นแค่ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้อง ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือนต่อ อสม. 1 คน หากไม่ปฏิบัติ หน้าที่อาจเกิดความลําบากหรือผลกระทบ เสียหายขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางราย อสม.ต้องทําแผล ตรวจวัดเบาหวาน ความดัน รับยาให้ งาน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่เห็นว่าเป็น อุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากคู่แข่งทางการเมืองเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ

พวกเราทราบดีว่า ตามที่ กกต. ได้ ตีความว่า อสม. ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆ ได้โดยไม่นําองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม. ไปกล่าว อ้างหรือใช้สนับสนุนในการหาเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทราบดี และปฏิบัติตาม แต่ความเป็นอาสาสมัคร ไม่สามารถถอดออกจาก ตัวตนของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรา คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ใครเป็น อสม.หากคิดว่า ประชาชนเห็นคนที่ทําดีแล้วจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของพวกเขา คงไม่ผิด แต่หากผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องการชนะก็ต้องแข่งขันกัน สร้างประโยชน์และทําคุณงามความดี สุดท้ายประชาชนก็จะได้อนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทางการเมืองของพวกเขา

คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนและยกเลิกคําสั่งดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น