xs
xsm
sm
md
lg

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 4.5 หมื่นล้าน เจียดงบกลาง 5 รอบ 1.99 หมื่นล้าน 8.5 พันโครงการ ลง 70 จังหวัด โครงการฮิต “ซื้อโคมไฟ” ถูกตัดอื้อ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 4.5 หมื่นล้าน เจียดงบกลางแล้ว 5 รอบ 1.99 หมื่นล้าน ลง 70 จังหวัด กว่า 8.5 พันโครงการ เฉพาะรอบสี่ ลง 14 จังหวัด 3.7 พันล้าน รอบ 5 ลง 11 จังหวัด 3.4 พันล้าน เหลืออีก 6 จังหวัด ยังไม่ผ่านบอร์ดกลั่นกรองฯ พบใน 5 รอบ แผนจังหวัดเสนอไม่ผ่านการพิจารณา 4,776 โครงการ วงเงินกว่า 2 หมื่นล้าน ส่วนโครงการยอดฮิตหลายจังหวัด “จัดซื้อโคมไฟ” ถูกตัดอื้อ!

วันนี้ (22 ก.ย. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนมติความคืบหน้า “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” ภายใต้กลุ่มแผนงาน / โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ กรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้สู้โควิด-19 รายงานผลการดำเนินการ ครั้งที่ 4-5 ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะจัดสรรให้ 14 จังหวัด 1,434 โครงการ วงเงิน 3,753,782,238 บาท และ 11 จังหวัด 1,013 โครงการ วงเงิน 3,484,270,381 บาท

โดยครั้งที่ 4 จัดสรรให้ 14 จังหวัด ได้แก่ พะเยา 114 โครงการ 241,924,716 บาท น่าน 43 โครงการ 257,175,880 บาท อุตรดิตถ์ 48 โครงการ 262,762,800 บาท เลย 41 โครงการ 205,418,830 บาท นครพนม 5 โครงการ 297,462,000 บาท

บุรีรัมย์ 233 โครงการ 408,056,602 บาท อุบลราชธานี 70 โครงการ 366,476,591 บาท ศรีสะเกษ 290 โครงการ 384,551,876 บาท สมุทรสงคราม 39 โครงการ 155,164,850 บาท สมุทรสาคร 41 โครงการ 190,361,688 บาท นครนายก 89 โครงการ 195,135,955 บาท และยะลา 36 โครงการ 302,868,277 บาท

โดยเฉพาะ จ.ลพบุรี 131 โครงการ 291,129,035 บาท และ จ.อ่างทอง 254 โครงการ 195,354,358 บาท ให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลก่อนดำเนินโครงการ

ในครั้งที่ 4 คณะกรรมการได้ตัดโครงการที่ไม่เห็นควรให้สนับสนุนออกไป 664 โครงการ วงเงินกว่า 3,918,579,167 บาท

ส่วนครั้งที่ 5 จัดสรรให้ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน 115 โครงการ 321,475,977 บาท ลำปาง 64 โครงการ 298,869,440 บาท เชียงราย 88 โครงการ 321,475,746 บาท เพชรบูรณ์ 89 โครงการ 232,428,903 บาท มุกดาหาร 246 โครงการ 219,045,900 บาท

นนทบุรี 45 โครงการ 168,618,650 บาท สมุทรปราการ 53 โครงการ 312,660,253 บาท กาญจนบุรี 47 โครงการ 313,024,648 บาท ชลบุรี 82 โครงการ 546,418,050 บาท ระยอง 125 โครงการ 401,805,820 บาท และภูเก็ต 58 โครงการ 450,855,994 บาท

ในครั้งที่ 5 คณะกรรมการได้ตัดโครงการ ที่ไม่เห็นควรให้สนับสนุนออกไป 779 โครงการ วงเงินกว่า 4,327,935,408 บาท

ล่าสุด คณะกรรมการตัดโครงการทั้ง 5 ครั้ง ที่ไม่เห็นควรให้สนับสนุนออกไป 4,776 โครงการ วงเงินกว่า 20,872,740,543 บาท

ทั้ง 5 ครั้ง ในเอกสารเขียนสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า “เนื่องจากเห็นว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีลักษณะการก่อสร้าง ปรับปรุง และ ซ่อมแซมถนนหรือผิวไหล่ทางจราจร ซึ่งสภาพถนนเดิมไม่ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก ยังสามารถใช้งานได้ รวมทั้งเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือจัดซื้อโคมไฟ เพื่อติดตั้งริมถนน”

“ไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นและชุมชน หรือบางโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการดำเนินการ”

พบว่า ในขั้นคณะกรรมการกลั่นกรอง มีการแสดงความเห็นต่อหลายโครงการ ที่เกี่ยวกับการขอจัดสรรงบเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือจัดซื้อโคมไฟ เพื่อติดตั้งริมถนน เช่น จ.เพชรบูรณ์ ขอ 72.9 ล้านบาท ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 6 โครงการ จ.นนทบุรี ขอ 69.8 ล้านบาท ติดตั้งไฟฟ้าในถนนขนาดใหญ่

หรือ ของ จ.เชียงราย ของบ 52 ล้านบาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ 34 ล้านบาท และค่าจ้างเหมาจัดไฟฟ้า แสงสี วงเงิน 18 ล้านบาท ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ซึ่งบอร์ดกลั่นกรองฯ เห็นว่า โครงการดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ล่าสุด ยังมี 6 จังหวัดที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาโครงการ จากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

สำหรับผลการดำเนินการ ทั้ง 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดสรรให้ 23 จังหวัด 2,117 โครงการ วงเงิน 6,170,647,915 บาท ครั้งที่ 2 จัดสรรให้ 12 จังหวัด 2,186 โครงการ วงเงิน 3,587,218,514 บาท ครั้งที่ 3 จัดสรรให้ 10 จังหวัด 1,766 โครงการ วงเงิน 2,909,015,572 บาท

ครั้งที่ 4 จัดสรรให้ 14 จังหวัด 1,434 โครงการ วงเงิน 3,753,782,238 บาท และครั้งที่ 5 จัดสรรให้ 11 จังหวัด 1,013 โครงการ วงเงิน 3,484,270,381 บาท

รวม 5 ครั้ง 8,516 โครงการ วงเงิน 19,904,934,620 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น